Aktuellt

Den svenska småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens öppethållningstider under jul- och nyår

7.12.18
Förskoleundervisningen  STÄNGT
Lilla-Alexis ÖPPET 

27-28.12 och 31.12
Förskoleundervisningen  STÄNGT
Lilla-Alexis ÖPPET 

2-4.1.19
Förskoleundervisningen  STÄNGT
Lilla-Alexis ÖPPET 

Enkät om skolornas arbets- och lovtider under läsåret 2019-2020

Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning börjar läsåret i den grundläggande utbildningen den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar, vilka minskas ifall självständighetsdagen, trettondagen och första maj infaller på en annan vardag än lördag. Förordningen om grundläggande utbildning fastställer däremot att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22.

Läsåret 2019-2020 kommer att ha 187 arbetsdagar eftersom självständighetsdagen, trettondagen och första maj minskar på antalet arbetsdagar läsåret i fråga.

Sjundeå kommuns grundskolor föreslås ha följande arbetsdagar under läsåret 2019-2020: Höstterminen 8.8- 20.12.2019, 91 arbetsdagar börjar 8.8.2019 (torsdag)
höstlov 14- 18.10.2019 (vecka 42)
självständighetsdag 6.12.2019 (fredag)
jullov 21.12.2019 (lö) - 6.1.2020 (må)
Vårterminen 7.1- 30.5.2020, 96 arbetsdagar börjar 7.1.2020 (tisdag)
sportlov 17- 21.2.2020 (vecka 8)
påsk 10-13.4.2020 första maj 1.5.2020 (fredag)
kristi himmelsfärdsdag 21.5.2020
avslutningsdag 30.5.2020 (lördag)

Förskoleundervisningen har samma arbetsdagar som skolorna.

Kommuninvånarna kan kommentera arbets- och lovtiderna med hjälp av enkäten som kan besvaras fram till 11.12.2018 kl. 16.00. Enkäten besvaras anonymt och således uppstår inget personuppgiftsregister.

Enkäten finns här

Övergången till småbarnspedagogikens servicesedel (1.1.2019) och familjernas servicesedelansökan

Bildningsnämnden i Sjundeå beslutade 16.5.2018 § 54 att det i Sjundeå kommun från och med 1.1.2019 tas i bruk en inkomstrelaterad servicesedel inom småbarnspedagogiken. Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få hemvårdsstöd (under 3 år) eller privatvårdsstöd.

Servicesedeln tas i bruk i kommunen fr.o.m. 1.1.2019 och berör småbarnspedagogiken inom den privata dagvården, den privata familjedagvården samt den privat gruppfamiljedagvård både i kommunen och utanför kommungränserna. Dessutom kan servicesedeln också användas om familjen anställer en skötare i anställningsförhållande hem för att ordna barnets småbarnspedagogik. Efter införandet av servicesedelssystemet ska klienterna fortsättningsvis ansöka om en plats i småbarnspedagogiken direkt av den privata producenten (preliminär förfrågan om lediga vårdplatser). Innan det verkliga serviceavtalet ingås (familjen och producenten) ska man ansöka om servicesedel från kommunen.

Familjen kan ansöka om servicesedel och småbarnspedagogikplats för barnet endast till de enheter som Sjundeå kommun har godkänt som privata servicesedelproducenter.

De privata servicesedelproducenterna inom småbarnspedagogiken som Sjundeå kommun godkänt finns på kommunens webbplats. Mer information får familjerna också av serviceproducenterna.

FAMILJERNAS ANSÖKNINGSTID FÖR SERVICESEDEL inleds MÅ 5.11 och avslutas FR 23.11.2018. Vårdnadshavarna ska lämna in servicesedelansökan till kommunen och i samband med den vid behov också båda vårdnadshavarnas inkomstuppgifter. Kundernas servicesedelansökan finns på blanketter-sidan

Sjundeå kommun behandlar familjernas servicesedelansökningar i november och senast efter 23.11 skickas två separata beslut till familjen och serviceproducenten. Det ena beslutet gäller kommunens beslut att bevilja servicesedel och det andra beslutet gäller servicesedelns värde.

Sjundeå kommuns skickar besluten om servicesedel till familjerna och producenterna per post senast 30.11.2018. Producenterna får ett beslut om sedelns värde utan vårdnadshavarnas inkomstuppgifter. Den privata serviceproducenten ska därtill för varje barn skicka en kopia av serviceavtalet eller ett sammandrag av den till Sjundeå kommuns bildningskansli.

Med samarbetshälsningar,
Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster

Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampus invånarinfo 23.10. kl. 18.00-19.30 Sjundeå Spa

Ett informationsmöte om campuset ordnas till skillnad från tidigare uppgifter tisdag 23.10.2018 kl. 18.00-19.30 i Scandic Sjundeås auditorium (Sjundeå bad), Lepopirttivägen 80. Vid mötet presenteras planeringen av bildnings- och välfärdscampuset och man går igenom fastställandet av de funktionella kraven och målsättningarna samt berättar hur planerandet och beslutsfattandet framskrider.
Tilläggsuppgifter och enkät finns här

 

Förbud mot övertid och skiftesbyten kan påverka verksamheten i daghemmen

Förbunden har inlett en politisk arbetskonflikt mot regeringen eftersom regeringen planerar att försvaga arbetstagarnas ställning. Enligt förbunden får arbetstagarna inte göra övertidsarbete eller byta arbetsskift efter måndagen den 1 oktober 2018 kl. 00.00. Förbunden framför att förbudet gäller tills vidare.
 
Förbudet mot övertid och skiftesbyte kan påverka daghemmens verksamhet. Exempelvis om arbetstagare är frånvarande och man inte lyckas få vikarier, finns det inte tillräckligt med personal vid enheterna under daghemmens öppettider. På grund av eventuell personalbrist är det möjligt att man är tvungen att stänga daghem tidigare och att vårdnadshavarna blir ombedda att hämta sitt barn tidigare.
 
Förbudet mot övertid och skiftesbyte berör inte familjedagvårdare eller kommunala tjänsteinnehavare.
 
Småbarnspedagogikens personal och enheter tar kontakt om det under förbudet mot övertid och skiftesbyte uppstår situationer då det inte finns tillräckligt med personal och daghemmen är tvungna att stänga tidigare.
 
Samarbetshälsningar,
Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster

Förbud mot övertid och skiftesbyten kan påverka daghemmens verksamhet 26–28.9.2018 

Flera fackförbund har meddelat om förbud mot övertid och skiftesbyten under tiden 26–28.9.2018. Förbunden har meddelat att åtgärderna inleds på onsdag 26.9.2018 kl. 6.00 och avslutas på fredag 28.9 kl. 23.59. Arbetstagare som representerar fackförbunden uppmuntras till att vägra övertidsarbete och skiftesbyten under tidsperioden i fråga. Arbetstagare har ändå möjlighet att göra övertidsarbete och skiftesbyten som man kommit överens innan förbudet utlystes.

På daghemmen kan det här leda till situationer där öppettiderna avviker från det normala om exempelvis någon i morgon- eller kvällstur insjuknar. Öppettiderna kan ändras med kort varsel och vi strävar efter att informera om dem så fort som möjligt per e-post och sms. Om morgnarna kan det ändå eventuellt uppstå situationer då vi inte har möjlighet att meddela om ändringen på förhand.

I konfliktåtgärderna deltar åtminstone Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Tehy, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Hälsovårdarförbundet och offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

Fackförbunden motsätter sig regeringens förslag att försvaga anställningsskyddet i företag som sysselsätter färre än 20 personer.

 

Småbarnspedagogikens servicesedlar tas i bruk i Sjundeå fr.o.m. 1.1.2019

I enlighet med bildningsnämndens beslut, 16.5.2018 § 55, upphör privatvårdsstödet fr.o.m. 1.1.2019.
I privatvårdsstödet som betalas via FPA ingår vårdpenningen (som påverkas av barnets rätt till småbarnspedagogik), vårdtillägget (som påverkas av familjens inkomster och barnets rätt till småbarnspedagogik) samt kommuntillägget som betalas i Sjundeå fram till 31.12.2018. 
I privatvårdsstödssystemet beaktas inte inkomstuppgifterna och då uppbär producenten samma klientavgift av alla, oberoende av familjens inkomster.
Det lagstadgade hemvårdsstödet som betalas via FPA är inte det samma som privatvårdsstödet. Hemvårdsstödet för barn under 3 år som vårdas hemma ändras inte.
Sjundeå kommuns småbarnspedagogiks kunder samt serviceproducenter både i kommunen och utanför kommungränserna får mer detaljerad information om införandet av servicesedelssystemet i början av hösten.
Regelboken

Förändringarna i klientavgifter som träder i kraft 1.8.2018