Ändring av detaljplan för bildnings- och välfärdscampus

Planens läge och utgångspunkt

Detaljplaneändringen berör kvarteren 65, 66, 40 och 58 samt park- och trafikområdena i Sjundeå kommuncentrum.

Detaljplanens ändringsområde ligger i Sjundeå kommuncentrum vid Sjundeåvägen. Planeringsområdet avgränsas i norr av Parkstigen och Skolvägen, i väst av Aleksis Kivi vägen, i söder av Vargsvängen och i öst av Ringvägen.

Området ligger mitt i tätorten och på området finns två skolor, en hälsocentral, serviceboende, daghem, en ungdomslokal, en idrottshall, ett kvartersflervåningshus samt museet Fanjunkars. I närheten av området finns bland annat småhus- och flervåningshusbosättning, en sportplan och centrumtjänster. Tågstationen ligger på ca 500 meters avstånd. Topografin är rätt jämn. Jordmånen består främst av lera och i söder av grovsand.

Mål

Uppgörandet av detaljplanen har inletts på kommunens initiativ. Arbetet utgörs av en detaljplaneändring inom Campus-området var syftet är att förstora skolcampuset, anvisa tillräckliga områdesreservationer för offentlig service, säkerställa museiområdets skyddsvärden samt att undersöka en för området adekvat trafiklösning.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 12.3.2019 § 36 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • Tekniska nämnden 9.4.2019 § 51 beslutade lägga fram det bifogade detaljplaneutkastet offentligt till påseende i 30 dagar vid kommunens tekniska kansli; kungöra om framläggandet av detaljplaneutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser om utlåtanden om detaljplaneutkastet.
  • Ett publiktillfälle om planutkastet för bildnings- och välfärdscampuset ordnades 8.5.2019 kl. 17.30 i Fennia Arena, mötesrummet Aktia Corner.
  • Tekniska nämnden 25.6.2019 § 88 beslutade att framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende under 45 dagar vid kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; kungöra framläggningen av förslaget till detaljplan i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland; begära valda instanser om utlåtanden om förslaget till detaljplan.

Material

Programmet för deltagande och bedömning

Tekniska nämndens beslut 12.3.2019 § 36
Programmet för deltagande och bedömning (TEKN 12.3.2019 § 36 bilaga)

Utkast

Tekniska nämndens beslut 9.4.2019 § 51
Utkast till detaljplan (TEKN 9.4.2019 § 51 bilaga)
Detaljplanebeskrivning (TEKN 9.4.2019 § 51 bilaga)
Detaljplanskarta (TEKN 9.4.2019 § 51 bilaga)

Förslag / Fas 1

Tekniska nämndens beslut 25.6.2019 § 88
Program för deltagande och bedömning, gransk. 14.6.2019 (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga) 
Detaljplanskarta (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Beteckningar och bestämmelser (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Illustrationsbilder (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Angöringstrafik (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Sammanfattning av behörigas hörande samt planerarens genmälen till detaljplaneutkastets utlåtanden och anmärkningar (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Detaljplanebeskrivning (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)

Annat material

Tätorts- och landskapsbildning granskning
Detaljplaneändring trafikgranskningar
Illustrationsbilder

Detaljplanens tidtabell