Ändring av detaljplan för bildnings- och välfärdscampus

Planens läge och utgångspunkt

Detaljplaneändringen gäller kvarteren 65, 66, 40, 58 och park- och trafikområdena i Sjundeå kommuncentrum.

Efter att detaljplaneförslaget varit framlagt har områdets planläggning fasats och detaljplaneändringen delats i två separata planer. Fas 1 berör området för campus för bildning
och välbefinnande. Fas 2 berör bostadsområdet i sydost. Fas 1, Campus för bildning och välbefinnande framskrider som mera brådskande och före fas 2 till förslags- och godkännandeskedet.

Området för detaljplaneändringen ligger i Sjundeå kommuncentrum runt Sjundeåvägen. I norr avgränsas området av Parkstigen och Skolvägen, i väst av Aleksis Kivis väg och idrottsparken, i söder av f.d. hälsocentralens område (kvarter 58) och i öst av Ringvägen.

Området ligger mitt i tätorten och där finns två skolor, hälsocentral, serviceboende, daghem, utrymmen för ungdomar, sporthall, ett kvarter för våningshus samt Aleksis Kivis boställe som fungerar som museum. I närheten av området finns bl. a. småhus- och våningshusbebyggelse och centrumets service. Det är 500 m till järnvägsstationen. Topografin är huvudsakligen relativt jämn. Jordmånen utgörs huvudsakligen av lera och i södra delen av finsand.

Mål

Uppgörandet av detaljplanen har inletts på kommunens initiativ. Arbetet utgörs av en detaljplaneändring inom Campus-området var syftet är att förstora skolcampuset, anvisa tillräckliga områdesreservationer för offentlig service, säkerställa museiområdets skyddsvärden samt att undersöka en för området adekvat trafiklösning.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 12.3.2019 § 36 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • Tekniska nämnden 9.4.2019 § 51 beslutade lägga fram det bifogade detaljplaneutkastet offentligt till påseende i 30 dagar vid kommunens tekniska kansli; kungöra om framläggandet av detaljplaneutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser om utlåtanden om detaljplaneutkastet.
  • Ett publiktillfälle om planutkastet för bildnings- och välfärdscampuset ordnades 8.5.2019 kl. 17.30 i Fennia Arena, mötesrummet Aktia Corner.
  • Tekniska nämnden 25.6.2019 § 88 beslutade att framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende under 45 dagar vid kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; kungöra framläggningen av förslaget till detaljplan i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland; begära valda instanser om utlåtanden om förslaget till detaljplan.
  • Tekniska nämnden 8.10.2019 § 116 beslutade att framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan på nytt till allmänt påseende i 30 dagar i kommunens tekniska kansli i adressen
    Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; att kungöra framläggandet av detaljplaneförslaget i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser om utlåtanden om förslaget till detaljplan.
  • Tekniska nämnden 26.11.2019 § 126 beslutade godkänna planerarens bemötanden på anmärkningarna och utlåtandena och skicka dem till dem som lämnat in anmärkningar eller utlåtanden; detaljplaneförslaget och skicka det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande; dessutom med det tillägget att Lillbruses byggnadens sr-beteckningen tas bort från planförslaget. 
  • Kommunstyrelsen 2.12.2019 § 204 beslutade godkänna planförslaget i den form som den har godkänts i tekniska nämnden 26.11.2019 § 126 med följande ändringar: Till VP-området bredvid Fanjunkars tilläggs p-område (parkeringsplats) vid Jukolas daghem.
  • Kommunfullmäktige 9.12.2019 § 70 beslutade godkänna planförslaget i den form som den har godkänts i tekniska nämnden 26.11.2019 § 126 med följande tillägg: ”Byggnaden på Lill-Bruses fastighet har omändrats betydligt efter år 1980 och därför finns det inte mera något byggnadshistoriskt behov av skydd”.

Material

Programmet för deltagande och bedömning

Tekniska nämndens beslut 12.3.2019 § 36
Programmet för deltagande och bedömning (TEKN 12.3.2019 § 36 bilaga)

Utkast

Tekniska nämndens beslut 9.4.2019 § 51
Utkast till detaljplan (TEKN 9.4.2019 § 51 bilaga)
Detaljplanebeskrivning (TEKN 9.4.2019 § 51 bilaga)
Detaljplanskarta (TEKN 9.4.2019 § 51 bilaga)

Förslag / Fas 1

Tekniska nämndens beslut 25.6.2019 § 88
Detaljplanskarta 14.6.2019 (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Beteckningar och bestämmelser 14.6.2019 (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Illustrationsbilder 14.6.2019 (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Angöringstrafik (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)
Sammanfattning av behörigas hörande samt planerarens genmälen till detaljplaneutkastets utlåtanden och anmärkningar (TEKN 25.6.2019 § 88 bilaga)

Tekniska nämndens beslut 8.10.2019 § 116
Program för deltagande och bedömning, gransk. 30.9.2019 (TEKN 8.10.2019 § 116 bilaga) 
Detaljplanebeskrivning 1.10.2019 (TEKN 8.10.2019 § 116 bilaga)
Detaljplanskarta 1.10.2019 (TEKN 8.10.2019 § 116 bilaga)
Beteckningar och bestämmelser 1.10.2019 (TEKN 8.10.2019 § 116 bilaga)
Sammanfattning 30.9.2019 av behörigas hörande samt planerarens genmälen till detaljplaneutkastets utlåtanden och anmärkningar (TEKN 8.10.2019 § 116 bilaga)
Illustrationsbilder 8.10.2019 (TEKN 8.10.2019 § 116 bilaga)

Godkännandeskede

Tekniska nämndens beslut 26.11.2019 § 126
Detaljplanskarta gransk. 28.11.2019 (TEKN 26.11.2019 § 126 bilaga)
Beteckningar och bestämmelser gransk. 28.11.2019 (TEKN 26.11.2019 § 126 bilaga)
Sammanfattning av behörigas hörande samt planerarens genmälen till detaljplaneutkastets utlåtanden och anmärkningar gransk. 28.11.2019 (TEKN 26.11.2019 § 126 bilaga)
Detaljplanebeskrivning gransk. 28.11.2019 (TEKN 26.11.2019 § 126 bilaga)

Kommunfullmäktiges beslut 9.12.2019 § 70
Detaljplanskarta gransk. 3.12.2019 (FGE 9.12.2019 § 70 bilaga)
Detaljplanebeskrivning gransk. 12.12.2019 (FGE 9.12.2019 § 70 bilaga)

Annat material

Tätorts- och landskapsbildning granskning
Detaljplaneändring trafikgranskningar
Illustrationsbilder 2.4.2019
Detaljplanens uppföljningsblankett