Ändring av detaljplan för Siuntion Virkkula

Kommunfullmäktige fattade den 2.2.2015 beslut om att ingå ett samarbetsavtal mellan kommunen och Virkkulankylä Oy. Med avtalet har man bl.a. kommit överens om att inleda en detaljplaneändring.
Med planeändringen strävar man till att skapa förutsättningar för att på området bygga seniorboende och vårdtjänster för åldrande personer.
 
Objektet, (fastigheterna 755-406-6-177 och 755-406-14-21) finns i kommuncentrum, väster om Brännmalmens detaljplaneområde. Kommun skaffade ifrågavarande område för att möjliggöra en utvidgning av kommuncentrum. Området består av obebyggd åker- och skogsmark. Planeområdet uppgår till ungefär 3,9 ha i Brännmalmens område. Total ungefär 8 900 vån-m2 byggrätt har anvisats till omdåret för ett servicehus, bostadshus, lageutrymmen, gårdsbastun och för arbetsutrymmen. Ansikten är att erbjuda de boende möjlighet till odling i liten skala och till andra motsvarande verksamhetsformer. Planeområdet ansluter sig till det befintliga gatunätet vid Brännmalmssvängen på Brännmalsvägen.

Behandlingsskeden

 • 16.16.2014 § 126 Tekniska nämnden beslutade föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner det i bilagan presenterade utkastet till samarbetsavtal mellan Virkkulankylä Oy och Sjundeå kommun
 • 2.2.2015 § 4 Kommunfullmäktige beslutade godkänna samarbetsavtalet mellan kommunen och Virkkulankylä Oy 
 • 24.3.2015 § 25 Tekniska nämnden beslutade anhängiggöra en detaljplaneändring som gäller fastigheterna 755-406-1-35, 755-406-1-36 ja 755-406-4-21; kungöra anhängiggörandet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; godkänna planen för deltagande och bedömning formen enligt bilagan och informera i samband med kungörelsen om att man kan bekanta sig med planen för deltagande och bedömning i kommunens tekniska kansli och på kommunens webbplats.
 • 23.6.2015 § 57 Tekniska nämnden beslutade framlägga planeutkasten till påseende i 60 dagar i kommunens tekniska kansli på adressen Svidja 51 B, 02570 Sjundeå; kungöra framläggandet av planeutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland och be om utlåtanden om utkasten av de i paragrafen nämnden instanserna 
 • 18.8.2015 § 62 Miljö- och byggnadsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet för Virkkulankylä
 • 26.8.2015 § 38 Grundtrygghetsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet
 • 2.2.2016 § 6 Tekniska nämnden beslutade anteckna de inlämnade utlåtandena för kännedom och godkänna de i bilagan föreslagna genmälena; godkänna planläggarens förslag till genmälen enligt bilagan och att skicka dem till utlåtandegivarna och till dem som inlämnat anmärkningar; framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till påseende enligt MBF § 27 och inbegära utlåtanden om planförslaget av de i paragrafen nämnda instanserna
 • 6.4.2015 § 11 Grundtrygghetsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneförslaget
 • 12.4.2016 § 21 Miljö- och byggnadsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneförslaget
 • 14.3.2017 § 39 Tekniska nämnden behandlade detaljplanen för Virkkulankylä.  Tekniska nämnden beslutade föreslå för kommunstyrelsen att en ny plats på Brännmalmens område planläggs för Virkkulankylä; att samarbetsavtalet ändras i motsvarande mån och att projektet förverkligas utan fördröjning, så att man inte riskerar användningen av ARA:s finansieringsbeslut.
 • 27.3.2017 § 72 Kommunstyrelsen beslutade att för Virkkulankylä planläggs en ny plats på Brännmalmens område och att det ändrade samarbetsavtalet godkänns
 • Tekniska nämnden beslutade 15.6.2017 § 80 framlägga utkastet till detaljplan, såsom den presenteras i bilagan, till offentligt påseende i 30 dagar; kungöra framläggningen av detaljplaneutkastet i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära om utlåtanden om detaljplaneutkastet av de i paragrafen nämnda instanserna och be om ett utlåtande av planläggaren till de utlåtanden som lämnats in angående programmet för deltagande och bedömning och utgående från dem behandla dem i tekniska nämnden efter att planutkastet varit offentligt framlagt.
 • 15.8.2017 § 57 Miljö- och byggnadsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet
 • 23.8.2017 § 54 Bildningsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet
 • 6.9.2017 § 35 Grundtrygghetsnämnden gav sitt utlåtande om detaljplaneutkastet
 • Tekniska nämnden beslutade 2.11.2017 § 138 godkänna planläggarens förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena enligt bilagan, framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende och inbegära utlåtanden gällande planeförslaget från de nämnda instanserna
 • 2.11.2017 § 138 beslutade att godkänna planläggarens förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena enligt bilagan; att framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende och att inbegära utlåtanden gällande planeförslaget
 • 6.2.2018 § 16 tekniska nämnden beslutade att godkänna planläggarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena och att skicka genmälen och skicka detaljplanen vidare till kommunstyrelsen
 • 26.2.2018 § 38 kommunstyrelsen beslutade att föreslå för fullmäktige att den godkänner planläggarens förslag till genmälen och att den godkänner ändringen av detaljplanen

Material

Korrigerat material, förslag

Detaljplan
Detaljplanebeskrivning
Illustration
Planestomme
Plankarta
Naturtredning
Kommunalekonomisk utredning
Byggbarhetsutredning
Program för deltagande och bedömning
Uppföljningsblankett
Detaljplaneområdesändring
Anmärkningar och utlåtanden
Detaljplaneändring

Förslag

Planeförslag, karta (2.11.2017 § 138, bilaga del 1)
Planeförslag, beskrivning med bilagor (2.11.2017 § 138, bilaga del 2)

Plan för deltagande och bedömning och utkast till detaljplan

Planen för deltagande och bedömning (TEKN 25.4.2017)
Handlingar gällande utkast till detaljplan och utlåtanden om programmet för deltagande och bedömning (TEKN 15.6.2017 bilaga)
Kungörelse