Ändring av Lappers delgeneralplan

Planens läge och utgångspunkt

Området som skall planläggas befinner sig i Lappers by ca fyra kilometer västerut från kyrkobyn, mot Virkby. Områdets yta uppgår till ca 100 ha. Ändringen berör lägenheterna Rnr 755-443-1-29, Rnr 755-443-2-2, Rnr 755-1-77 och Rnr 755-445-1-55. I Nylands landskapsplan har Lappers betecknats som byaområde, men i det nya utkastet till landskapsplan har byabeteckningen avlägsnats.

Planens mål

Planläggningsprojektet skapar goda förutsättningar för utvecklandet av Lappers by och koncentrerandet av glesbygdsbosättningen i västra Sjundeå. Området är anslutet till kommunensvattenledningsnät. Avsikten är att koncentrera den glesbygdsbyggnadsrätt som finns på lägenheterna till byns centrum.

Behandlingsskeden

  • Ansökan om planeändring 17.5.2011
  • Tekniska nämndens beslut om att inleda ändring av delgeneralplanen 30.8.2011

Material

Tekniska nämndens beslut 30.8.2011 § 64
Plan för deltagande och bedömning
Tekniska nämndens beslut 5.6.2012 § 62
Utlåtanden och anmärkningar (på finska)