Ändringar i de objektspecifika generalplaner

Generalplanen är en av kommunen uppgjord markanvändningsplan som skapar grunden och förutsättningarna för förverkligandet av de kommunstrukturella målsättningarna. Dess uppgift är att på allmän nivå styra placeringen av samhällets olika funktioner så som bosättningen, servicen och arbetsplatserna samt samordnandet av verksamheterna. Vid uppgörandet av en generalplan ska man i enlighet med markanvändnings- och bygglagen beakta bl.a. att samhällsstrukturen fungerar, den ekologiska hållbarheten, behoven i anslutning till boendet samt naturvärdena.

En generalplan kan gälla hela kommunen eller ett visst område i kommunen. Landskapsplanen styr general- och detaljplanläggningen.

I Sjundeå kommuns generalplanegranskning 2017 har man sammanställt en hop generalplaneändringar i kommunens generalplaner. Det är enskilda markägare som ansökt om ändringarna. Ändringarna är små och begränsar sig till enskilda lägenheter. De medtagna ändringarna uppfyller jämställdhetsprinciperna som tillämpats i granskningsskedet av tidigare generalplaner och dimensioneringen i de gällande generalplanerna. Ändringsområdena ligger inte på Sjundeå kommuns detaljplaneområden eller i närheten av dem.

Nya ändringsobjekt kan eventuellt läggas till till granskningen under planeringen inom ramarna av detta planläggningsprojekt. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras och uppdateras medan arbetet framskrider.

Målet med justeringarna av generalplanerna är att ändra generalplanebeteckningarna för de fastigheter som ligger på området så att de bättre motsvarar markägarnas behov. Dimensioneringsgrunderna och -bestämmelserna i de nuvarande generalplanerna fortsätter att gälla.

Behandlingsskedena

  • Tekniska nämnden 14.3.2017 § 38 beslutade anhängiggöra ansökningarna (nr 1-10) om ändring i generalplanen. Planläggningsavgiften ska täcka de kostnader som åsamkas kommunen av behandlingen. Innan anhängiggörandet hörs sökanden, för att säkerställa att ifrågavarande planeansökningar ännu är behövliga.
  • Tekniska nämnden 15.6.2017 § 77 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan; kungöra programmet för deltagande och bedömning i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; informera i samband med kungörelsen att man kan bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning vid kommunens tekniska kansli och på kommunens webbplats samt skicka programmet för deltagande och bedömning åt markägarna.
  • Tekniska nämnden 12.3.2019 § 33 beslutade godkänna planläggarens utkast till de objektspecifika justeringarna 1-12 i generalplanen; lägga de bifogade utkasten till de objektspecifika justeringarna i generalplanen offentligt fram enligt MBL 65 §och MBF 27 §; be valda instanser ge utlåtanden om de objektspecifika justeringarna 1-12 i generalplanen.
  • Tekniska nämnden 25.2.2020 § 24 godkänna planläggarens förslag till generalplanens objektspecifika justeringar 1 – 13; lägga de bifogade förslaget till generalplanens objektspecifika justeringar 1 – 13 offentligt fram enligt MBL 65 § och MBF 27 §; be utlåtanden om förslagen till de objektspecifika justeringar 1 – 13 i generalplanen av följande instanser.

Material

Utkast

Tekniska nämndens beslut 12.3.2019 § 33
Granskning av generalplaner beskrivning (TEKN 12.3.2019 bilaga)
Programmet för deltagande och bedömning (TEKN 12.3.2019 bilaga)
Revidering av generalplaner objekter 1-3 (TEKN 12.3.2019 bilaga)
Revidering av generalplaner objekter 4-6 (TEKN 12.3.2019 bilaga)
Revidering av generalplaner objekter 7-9 (TEKN 12.3.2019 bilaga
Revidering av generlaplaner objekter 10-12 (TEKN 12.3.2019 bilaga) 

Förslag

Tekniska nämndens beslut 25.2.2020 § 24
Granskning av generalplaner beskrivning 10.1.2020 (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga)
Programmet för deltagande och bedömning 10.1.2020 (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga)
Revidering av generalplaner objekter 1-3 (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga)
Revidering av generalplaner objekter 4-6 (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga)
Revidering av generalplaner objekter 7-9 (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga
Revidering av generlaplaner objekter 10-13 (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga)

Annat material

Ansökningar om ändring av generalplanen TEKN 14.3.2017 § 38 och TEKN 15.6.2017 § 77
Dimensioneringen av och metoderna att styra den nya bosättningen utanför områden som byggnadsplaneras (TEKN 25.2.2020 § 24 bilaga)