Ändringar i språkprogrammet och timfördelningen i läroplanen för den grundläggande utbildningen

03.12.2018 13:36

Kategori:

Ändringar i språkprogrammet och timfördelningen i läroplanen för den grundläggande utbildningen

Enligt statsrådets beslut ska studierna i ett främmande språk i fortsättningen inledas redan i årskurs 1. För eleverna i årskurserna 1 och 2 leder detta till en extra lektion i veckan, eftersom tidigareläggande av språkundervisningen inte minskar antalet lektioner i andra ämnen. Inom den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun har ärendet beretts under hösten 2018 och de nuvarande eleverna i årskurserna 1 och 2 kommer redan under våren 2019 att ha möjlighet att bekanta sig med den tidigarelagda språkundervisningen med hjälp av lek, sång och spel. Eleverna i Aleksis Kiven koulu kommer att få undervisning i engelska och eleverna i Sjundeå Svenska skola i finska. Tidigareläggandet berör alla elever i årskurs 1 och 2. Timfördelningen ändras så att eleverna i årskurserna 1 och 2 får en årsveckotimme i A1-språket. Under vårterminen 2019 kommer eleverna under två lektioner i veckan att ha undervisning i A1-språket (1 årsveckotimme). 

Tidigareläggandet av A1-språket under vårterminen 2019 

Statsrådet har ställt fast att studierna i A1-språket från och med början av år 2020 ska inledas i årskurs 1. Sjundeå kommun har beviljats statsbidrag för att inleda tidigareläggandet av språkundervisningen redan under läsåret 2018-2019.

Målen för tidigareläggandet av språkundervisningen i den nationella läroplanen 

Eftersom de nationella målsättningarna för A1-språket för årskurserna 1 och 2 blir färdiga först senare, grundar sig målsättningarna för tidigareläggandet av språkundervisningen på de nationella målen för språkpedagogik och språkutveckling (en del av målsättningen för modersmål och litteratur):

 • Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.
 • Eleverna använder sin kompetens i olika språk som stöd för allt lärande i alla läroämnen.
  Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet är att flera olika läroämnen samarbetar.
 • Utgångspunkten för skolans språkundervisning är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevernas språkliga medvetenhet och bidra till att eleverna utvecklar kompetens i multilitteracitet.
 • Eleverna ska lära sig att analysera texter och kommunikationsformer på olika språk.


Inom den tidigarelagda språkundervisningen beaktas också mångsidig kompetens (K1-K7).

Målsättningarna under vårterminen 2019

 •  Eleven blir medveten om främmande språk i sin näromgivning och lär sig observera olika språk i sin vardag (K2).
 • Eleven blir intresserad av främmande språk och kulturer (K2).
 • Eleven uppmuntras till att använda sina språkkunskaper, torts att de är på grundläggande nivå (K4).
 • Eleven bekantar sig med de olika arbetssätten inom språkstudier, exempelvis genom par- eller grupparbeten (K1, K6, K7).
 • Elevens jagbild samt studievanor och -färdigheter förstärks (K1, K3, K7).
 • Eleven bekantar sig med olika program som används inom språkinlärningen (K5).

Innehåll

Tyngdpunkten inom den tidigarelagda språkundervisningen ligger på muntliga övningar med hjälp av sånger, spel och lek. I undervisningen utnyttjas innehållen i de övriga läroämnena inom nybörjarundervisningen (mångsidig kompetens). Undervisningen behandlar teman i elevernas vardag och närmiljö. 

Bedömning

Självbedömning och bedömningsanteckning.

Kommuninvånarna har möjlighet att uttrycka sin åsikt om tidigareläggandet av språkundervisningen med hjälp av en enkät. Enkäten besvaras anonymt och således uppstår inget personuppgiftsregister.
Enkäten kan besvaras fram till  5.12.2018 kl. 12.00.

Enkätet finns här