Ännu finns det tid att fira 100-åriga Finlands natur

12.10.2017 12:32

Kategori:

Kommunen kan fira naturen i 100-åriga Finland genom ett naturminnesmärke

 

Kommunförbundet lanserade kampanjen i mars och uppmuntrar kommunerna i Finland att inrätta ett naturminnesmärke enligt naturvårdslagen då vi firar landets 100 år av självständighet.

Ett naturminnesmärke kan vara: Ett träd, en dunge, ett flyttblock eller en motsvarande naturformation som på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd.

Om naturminnesmärket är beläget på mark som ägs av någon annan än staten fattar kommunen beslut om fridlysningen. I kommunen har kommunfullmäktige beslutanderätten om inte beslutanderätten har delegerats vidare. Beslutet kan fattas endast på markägarens ansökan eller med markägarens samtycke. 

 

Tilläggsinformation:

https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2017/kommunen-kan-fira-naturen-i-vart-hundraariga-finland-genom-ett-naturminnesmarke

 

 

Kampanjen min naturgåva till hundraåringen inleds

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar: Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker.

 

Tilläggsinformation:

http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Kampanjen_min_naturgava_till_hundraaring(41785)

 

http://www.luontolahjani.fi/sv/framsida/