Ansökan till förskolan och kompletterande småbarnspedagogik 5-18.2

11.01.2018 10:39

Kategori:

Under verksamhetsåret 2018–2019 ordnar Sjundeå kommun förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik i Sjundeå under tidsperioden 8.8.2018–31.5.2019.
Förskoleundervisning innebär avgiftsfri undervisning för sexåriga barn innan läroplikten uppkommer. Förskoleundervisning ordnas 4 timmar per dag. Förskoleundervisningen styrs av lagen om grundläggande utbildning (§ 26a).
 

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås och anmäla barnet till förskole-undervisningen. I lagen stadgas inte om skyldigheten att delta i den förskoleundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning. Vårdnadshavarna kan även välja att ordna verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås i hemmet eller att barnet deltar i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än en sådan utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning.
Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas i Sjundeå i samband med grundskolorna i två verksamhets-enheterna. Den ena är finskspråkig och den andra svenskspråkig. Förskoleundervisningen följer i huvudsak skolornas arbets- och lovtider.

 

Ansökningarna om förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik under läsåret 2018–2019 lämnas in samtidigt. Ansökan lämnas in elektroniskt via Wilma. Ansökningstiden till förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken i Sjundeå är 5–18.2.2018.
 

Innan ansökningstiden inleds, skickas ett brev till de alla barn som ska delta i förskole-undervisning med anvisningar för hur ansökan ska göras (källa: befolkningsregistret).

Bildningskansliet skickar ansökningsanvisningarna och Wilma-koderna till alla berörda familjer senast 26.1.2018. Besluten om en plats i förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken skickas per post under våren vartefter att grupperna bildas, men ändå senast 30.4.2018.

Vid valet av förskola (finsk- eller svenskspråkig förskoleundervisning) ska vårdnadshavarna även beakta barnets kommande skolspråk.

 

Följande barn ska delta i förskoleundervisning under verksamhetsåret 2018-2019:

alla barn födda år 2012

barn födda år 2011, som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare

barn födda år 2013, som omfattas av förlängd läroplikt

 

I antagningen till Sjundeå kommuns förskoleundervisning iakttas de av bildningsnämnden 20.1.2016 § 3 godkända principer för antagande av elever till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De finns på Sjundeå kommuns webbplats www.sjundea.fi à Service à Småbarnsfostran à Förskoleundervisning

ANSÖKAN OM SKJUTS TILL FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun har 17.2.2016 § 10 godkänt principerna för skol- och förskoleskjutsar som trädde i kraft 1.8.2016. De gäller endast förskoleundervisningen (4 h/dag). En elev som deltar i förskoleundervisning har enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning rätt att få fri förskoleskjuts enligt vissa grunder. Skjuts till förskoleundervisningen ordnas enligt samma principer som för eleverna i årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen.

Bekanta dig med principerna innan du ansöker om skjuts. Principerna för beviljande av skjuts finns på kommunens webbplats: Service à Småbarnsfostran à Förskoleundervisning à

Man ansöker om förskoleskjuts elektroniskt via Wilma 5.2 -30.3.2018.

 

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK (platser som blir lediga 1.8.2018)

 

Kommunal småbarnspedagogik

De platser inom småbarnspedagogiken som blir lediga i början av verksamhetsperioden (1.8.2017) lediganslås. För ansökan om kommunal småbarnspedagogik för ett barn i förskoleålder ska den separata blanketten ”Ansökan till småbarnspedagogik” användas. Ansökningarna ska lämnas in till bildningskansliet senast 18.2.2018 eller senast fyra månader innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Ansökningsblanketten finns på kommunens webbplats: Service à Småbarnsfostran à Blanketter

De som lämnat in sin ansökan om småbarnspedagogik senast 18.2.2018 får placeringsbesluten per post under våren vartefter att grupperna bildats, men ändå senast 30.4.2018.

 http://www.sjundea.fi/

Privat småbarnspedagogik

Familjer som bor i Sjundeå kan ansöka om en kommunal servicesedel som är avsedd för serviceproducenter av privat småbarnspedagogik i Sjundeå eller utanför kommungränserna. Servicesedeln betalas direkt till den privata serviceproducenten. Kommunen betalar servicesedelsavgiften direkt till den privata serviceproducenten och familjerna betalar den fastställda vårdavgiften (klientavgiften) till producenten. Ansökningarna om kommunala servicesedlar kan lämnas in året runt till tjänsterna inom småbarnsfostran. Innan du lämnar in ansökan, bekanta dig med Serviceà Småbarnsfostranà Privat dagvård

Det finns en separat blankett för ansökan om kommunal servicesedel på kommunens webbplats: Serviceà Småbarnsfostranà Blanketterà Ansökan om kommunal servicesedel

Ytterligare information www.sjundea.fi -> Service -> Småbarnsfostran eller

Kanslisekreteraren, tfn 044 386 1097, sivistystoimisto@siuntio.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik (svenskspråkig småbarnspedagogik) Eva Nygård tfn 044 386 1043, eva.nygard@siuntio.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik (finskspråkig småbarnspedagogik) Tuire Rönkkö tfn 044 386 1298, tuire.ronkko@siuntio.fi

Chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela, tfn 050-386 0827, mirva.alakoskela@siuntio.fi

ANSÖKNINGSBLANKETTER

Alla ansökningsblanketter finns på webbplatsen www.sjundea.fi -> Blanketter