Ansökan till Sjundeå kommun förskoleundervisning och kompleterande småbarnspedagogik samt till den kommulana småbarnspedagogiken senast 17.2.2019

14.01.2019 08:41

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

ANSÖKAN TILL SJUNDEÅ KOMMUNS FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH KOMPLETTERANDE SMÅBARNSPEDAGOGIK SAMT TILL DEN KOMMUNALA SMÅBARNSPEDAGOGIKEN (platser som blir lediga 1.8.2019) senast 17.2.2019

Förskoleundervisning är avgiftsfri undervisning för sexåriga barn innan läroplikten (skolan) börjar. Förskoleundervisning ordnas fyra timmar per dag. Förskoleundervisningen styrs av lagen om grundläggande utbildning (§ 26a).

Under verksamhetsåret 2019–2020 ordnar Sjundeå kommun förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik i Sjundeå under tidsperioden 8.8.2019–31.5.2020. Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas i Sjundeå vardagar kl. 9.15-13.15 vid två verksamhetsenheter i samband med grundskolorna. Den ena verksamhetsenheten är svenskspråkig och den andra finskspråkig. Den kompletterande småbarnspedagogiken före och efter förskoleundervisningen är avgiftsbelagd. Förskoleundervisningen följer i huvudsak skolornas arbets- och lovtider.

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås och anmäla barnet till förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna kan även välja att ordna verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås i hemmet eller att barnet deltar i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än en sådan utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Anmälan till förskolan och ansökan om kompletterande småbarnspedagogik under läsåret 2019–2020 lämnas in samtidigt via Wilma. Ansökningstiden till förskolan och den kompletterande småbarnspedagogiken är senast 17.2.2019.
 

Innan ansökningstiden börjar, får alla de barn som ska börja i förskolan i år motta ett brev med anvisningar för hur man anmäler sig till förskolan (källa: befolkningsregistret). Bildningskansliet skickar anmälningsanvisningarna och Wilma-koderna till alla berörda familjer senast 26.1.2019. Besluten om en förskoleplats och en plats i den kompletterande småbarnspedagogiken skickas per post under våren vartefter att grupperna bildas, men ändå senast 30.4.2019.

Vid valet av förskola (finsk- eller svenskspråkig förskoleundervisning) ska vårdnadshavarna också beakta barnets kommande skolspråk.

 

Följande barn ska delta i förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2019-2020:

-          alla barn födda 2013

-          barn födda år 2012, som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare

-          barn födda år 2014, som omfattas av förlängd läroplikt

I antagningen till Sjundeå kommuns förskoleundervisning iakttas de av bildningsnämnden 13.6.2018 § 64 godkända principer för antagningen av elever till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De finns på Sjundeå kommuns webbplats www.sjundea.fi -> Småbarnspedagogik & utbildning -> Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

 ANSÖKAN OM FÖRSKOLESKJUTS

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun har 17.1.2018 § 8 godkänt principerna för skol- och förskoleskjutsar som trädde i kraft 1.1.2018. Dessa gäller endast förskoleundervisningen (4 h/dag). Man ansöker om förskoleskjuts elektroniskt via Wilma. Ansökningstiden är senast 31.3.2019. En elev som deltar i förskoleundervisning har enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning rätt att få fri förskoleskjuts enligt vissa grunder. Skjuts till förskolan ordnas enligt samma principer som för eleverna i årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen.

Bekanta dig med principerna innan du ansöker om skjuts. Principerna för beviljande av skjuts finns på kommunens webbplats: https://www.sjundea.fi/forskoleskjuts


ANSÖKAN OM KOMMUNAL SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR BARN I ÅLDERN 0-5 ÅR
(platser som blir lediga 1.8.2019)

De platser inom småbarnspedagogiken som blir lediga i början av verksamhetsperioden (1.8.2019) lediganslås. Ansökningsblanketten finns på kommunens webbplats: Småbarnspedagogik & utbildning -> Kommunal småbarnspedagogik -> Ansökan till småbarnspedagogik

Ansökningsblanketten finns också på adressen: https://www.sjundea.fi/smabarnspedagogikens-blanketter

De som ansöker om en plats i småbarnspedagogiken från början av augusti ska lämna in sin ansökan till bildningskansliet senast 17.2.2019. För småbarnspedagogiken tillämpas den lagstadgade ansökningstiden på fyra månader innan barnet har behov av en plats eller senast två veckor innan behovet, om behovet av en småbarnspedagogiskplats uppstår plötsligt. Ansökningar till småbarnspedagogiken tas emot året runt.

De som lämnat in sin ansökan om en plats i småbarnspedagogik senast 17.2.2019 får placeringsbesluten per post under våren vartefter att grupperna bildats, men ändå senast 30.4.2019.

Innan du ansöker om en småbarnspedagogiksplats, kan du bekanta dig med följande webbplats:
https://www.sjundea.fi/att-borja-i-smabarnspedagogiken

Mer information:

www.sjundea.fi -> Småbarnspedagogik

Avdelningssekreterare Maj-Britt Hellström, tfn 044 386 1097, sivistystoimisto@siuntio.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik (svenskspråkig småbarnspedagogik)
Eva Nygård, tfn 044 386 1043, eva.nygard@sjundea.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik (finskspråkig småbarnspedagogik)
Tuire Rönkkö, tfn 044 386 1298, tuire.ronkko@siuntio.fi

Chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela, tfn 050-386 0827, mirva.alakoskela@sjundea.fi