Ansökan till Sjundeå kommuns förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik samt till kommunala småbarnspedagogiken 2020

13.01.2020 08:23

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

ANSÖKAN TILL SJUNDEÅ KOMMUNS FÖRSKOLEUDNERVISNING OCH KOMPLETTERANDE SMÅBARNSPEDAGOGIK SAMT TILL DEN KOMMUNALA SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FÖR 0-5-ÅRIGA BARN (platser som blir lediga 1.8.2020)
senast 14.2.2020

Förskoleundervisning är avgiftsfri undervisning för sexåriga barn innan läroplikten (skolan) börjar. Förskoleundervisning ordnas fyra timmar per dag. Förskoleundervisningen styrs av lagen om grundläggande utbildning (§ 26a) och av Sjundeå kommuns plan för förskoleundervisning.

Under verksamhetsåret 2020–2021 ordnar Sjundeå kommun förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik i Sjundeå under tidsperioden 13.8.2020–4.6.2021. Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas i Sjundeå vardagar kl. 9.15-13.15 vid två verksamhetsenheter i samband med grundskolorna. Den ena verksamhetsenheten är svenskspråkig och den andra finskspråkig. Den kompletterande småbarnspedagogiken före och efter förskoleundervisningen är avgiftsbelagd. Förskoleundervisningen följer i huvudsak skolornas arbets- och lovtider.

Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås och anmäla barnet till förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna kan även välja att ordna verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås i hemmet eller att barnet deltar i förskoleundervisning som ordnas av någon annan än en sådan utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Anmälan till förskolan och ansökan om kompletterande småbarnspedagogik under läsåret 2020–2021 lämnas in samtidigt via Wilma. Ansökningstiden till förskolan och den kompletterande småbarnspedagogiken är senast 14.2.2020.
 

Sjundeå kommun skickar till alla förskolläropliktiga ett brev med anvisningar för ansökningsförfarande (Källa: befolkningsregistret). Brevet innehåller anmälningsanvisningarna och Wilma-koderna till vårdnadshavarna. Besluten om en förskoleplats och en plats i den kompletterande småbarnspedagogiken skickas per post under våren vartefter att grupperna bildas, men ändå senast 30.4.2020.

Vid valet av förskola (finsk- eller svenskspråkig förskoleundervisning) är det viktigt att vårdnadshavarna också funderar på barnets kommande skolspråk för att kunna stöda barnets språkutveckling och inlärning.

Följande barn ska delta i kostnadsfri förskoleundervisning under verksamhetsåret 2020-2021:
-          alla barn födda 2014
-          barn födda år 2015, som omfattas av förlängd läroplikt

I antagningen till Sjundeå kommuns förskoleundervisning iakttas de av bildningsnämnden 13.6.2018 § 64 godkända principer för antagningen av elever till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De finns på Sjundeå kommuns webbplats www.sjundea.fi -> Småbarnspedagogik & utbildning -> Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

ANSÖKAN OM FÖRSKOLESKJUTS

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun har 21.8.2019 § 61 godkänt principerna för skol- och förskoleskjutsar som trädde i kraft 1.8.2019. En elev som deltar i förskoleundervisning har enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning rätt att få fri förskoleskjuts enligt vissa grunder. Skjuts till förskolan ordnas enligt samma principer som för eleverna i årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen.

Dessa gäller endast förskoleundervisningen (4 h/dag). Obs! Om barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen är vårdnadshavarna skyldiga att själva skjutsa barnet till förskoleundervisningsenheten.

Man ansöker om förskoleskjuts med en separat ansökan om skjuts elektroniskt via Wilma. Ansökningstiden är senast 14.2.2020.

Bekanta dig med principerna innan du ansöker om skjuts. Principerna för beviljande av skjuts finns på kommunens webbplats: https://www.sjundea.fi/forskoleskjuts

ANSÖKAN OM KOMMUNAL SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR BARN I ÅLDERN 0-5 ÅR
(platser som blir lediga 1.8.2019)

ANSÖKAN TILL KOMMUNAL SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR 0-5-ÅRINGAR
(platser som blir lediga 01.08.2020)

En plats i småbarnspedagogiken i Sjundeå kan ansökas om året runt. Familjen kan ansöka om en plats i småbarnspedagogiken vartefter behovet uppstår. För småbarnspedagogiken tillämpas den lagstadgade ansökningstiden på fyra månader innan eller senast två veckor innan, om behovet av en småbarnspedagogiskplats uppstår plötsligt.

De småbarnspedagogikplatser för 0-5-åringar som för verksamhetsperioden 2020-2021 blir lediga 1.8.2020  lediganslås. Detta s.k. koncentrerad ansökning för barnen i åldern 0-5 år görs därför att vi kan förbereda barngrupper för den kommande verksamhetsperioden.

Småbarnspedaogikens tjänster i Sjundeå kommun övergår fr.o.m. 1.2.2020 till en elektronisk småbarnspedagogikansökan, vilket betyder att småbarnspedagogiken plats ansöks om elektroniskt med vårdnadshavarens bankidentifieringskod via suomi.fi-tjänsten. Beredningar inför den elektroniska ansökningen pågår i januari 2020 och den elektroniska ansökningsblanketten (småbarnspedagogikplatser för barn i åldern 0-5 år) öppnas på måndagen 3.2.2020.

Ansökningsblanketten och anvisningar finns (Småbarnspedagogiken e-Tjänstportal) på Sjundeå kommuns webbsida fr.o.m. 3.2.2020 under adressen

https://www.sjundea.fi/e-tjanster

De som ansöker om en plats i småbarnspedagogiken från början av augusti ska lämna in sin ansökan via småbarnspedagogikens e-Tjänst senast 14.2.2020. De som lämnat in sin ansökan om en plats i småbarnspedagogik senast 14.02.2020 får placeringsbesluten via e-Tjänst under våren vartefter att grupperna bildats, men ändå senast 30.04.2020.

Innan du ansöker om en småbarnspedagogiksplats, ber vi att du bekantar dig med broschyren
https://www.sjundea.fi/att-borja-i-smabarnspedagogiken

Mer information angående ansökan

www.sjundea.fi -> Småbarnspedagogik

Avdelningssekreterare Maj-Britt Hellström, tfn 044 386 1097, sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik (svenskspråkig småbarnspedagogik)
Nina Isometsä, tfn 044 386 1043, nina.isometsa(at)sjundea.fi

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik (finskspråkig småbarnspedagogik)
Tuire Rönkkö, tfn 044 386 1298, tuire.ronkko(at)siuntio.fi

Chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela, tfn 050-386 0827, mirva.alakoskela(at)sjundea.fi