Ansvarig arbetsledare och planerare

Ansvarig planerare

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter att varje byggnadsprojekt har en ansvarig planerare. Den ansvariga planerarens uppgift är att svara för helhetens planering och kvalitet.

Finlands byggbestämmelsesamling del A2 innehåller en täckande definition om den ansvariga planerarens uppgifter och ansvar. Till ansvarsområdena hör bl.a.

  • att se till att byggprojektets planer håller tillräckligt hög kvalitet
  • att se till att varje planerare har tillräckliga konsekventa och uppdaterade basuppgifter
  • för sin del se till att man i tidtabellen reserverat tillräckligt med tid för planeringen
  • se till att de behövliga planerna uppgörs och granska att planerna är förenliga och konsekventa
  • att delta i det eventuella inledningsmötet

Arbetsledare

Byggnadsarbetet förutsätter en arbetsledare, då det är fråga om ett projekt som kräver tillstånd eller myndigheters godkännande. Förutom att svara för byggnadsarbetets ledning, kvalitet och genomförande, ser arbetsledaren till att reglerna och bestämmelserna samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed uppfylls.

Enligt behov bör man i byggnadsarbetet anlita specialbranschers arbetsledare. I beslutet om byggnadstillstånd nämns huruvida det behövs en ansvarig arbetsledare, en ansvarig arbetsledare för fastigheters vatten- och avloppsanläggningar och en ansvarig arbetsledare för ventilationsanläggningar. 

Man får inte inleda eller fortsätta byggnadsarbetet utan en godkänd ansvarig arbetsledare.