Anvisningar och blanketter

Bygglov ansöks huvudsakligen via lupapiste.

Bygglov, åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan
Instruktioner för dem som ansöker om bygglov
Instruktion för hur man gör en begäran om åtgärd/angivelse
Bygglov behövs bl.a. vid byggande av ny byggnad, utvidgning av byggnad samt betydande reparations- och ändringsarbeten. Små byggprojekt kräver ett åtgärdstillstånd. För små åtgärder kan det räcka med en åtgärdsanmälan.

Rivningstillstånd eller -anmälan
Redovisning för hantering av bygg- och rivningsavfall
Guide för husrivning
Rivningstillstånd krävs för att riva byggnad eller en del av byggnad på detaljplaneområde eller på ett område där rivningsförbud gäller medan man uppgör detaljplan. Tillståndet behövs även om det finns en bestämmelse om det i generalplanen. I fall det inte krävs tillstånd att riva byggnaden, skall det göras en rivningsanmälan.

Ansvarig arbetsledare
Byggnadsarbetet förutsätter en arbetsledare, då det är fråga om ett projekt som kräver tillstånd eller myndigheters godkännande. Enligt behov bör man i byggnadsarbetet anlita specialbranschers arbetsledare.

Anmälan om grannens samtycke
Till byggprojekt krävs en utredning över hörande av grannen.

Ansvarige arbetsledarens granskningslista

Förlängningsansökan
Med blanketten söks förlängning av bygglovet.

RH 1- byggprojektanmälan
Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten (MBL 147 §) och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndigheten jämte de övriga handlingar som behövs vid byggtillståndsförfarandet.

Avloppsystemets byggbeskrivning
Med blanketten söks om lov att bygga nytt avloppssystem, eller att reparera ett gammalt system

Avgörande av planeringsbehov eller undantag
Instruktioner för dem som ansöker om undantagslov eller beslut om planeringsbehov
Med blanketten ansöker man om avgörande av planeringsbehov eller undantag.

Guide för avfallssnåla byggare

Råd för småhusbyggare och -sanerare i Väst-Nyland 2020-2021