Återkommande hälsoundersökningar

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (380/2009) styr tidpunkterna för hälsogranskningarna för barn och unga.

Föräldrar som väntar sitt första barn


Graviditeten är ett läglig tidpunkt för att ta emot information om det kommande barnets munhälsa och vården av den, eftersom föräldrarnas hälso-, mat- och munhälsovanor överförs till barnet. Målet är att föräldrarnas mun och tänder är friska innan barnets föds. Föräldrarna har rätt till ett avgiftsfritt gemensamt rådgivande besök, där man går igenom de vuxnas munhälsovård och diskuterar den kommande babyns munhälsa.

Barn i rådgivningsålder


Föräldrar till barn i halvårsålder får de behövliga anvisningarna för upprätthållande av barnets munhälsa av rådgivningens hälsovårdare. När barnet är kring 1 år skickas en kallelse hem. Du kontaktar väl tandkliniken om barnet inte fått en kallelse innan det fyllt 2 år. OBS! Nya kommuninvånare ska själva kontakta tandkliniken. I fortsättningen kallas barnen till mottagningen enligt det individuella behovet, antingen till en munhygienist eller en tandskötare. Om det förekommer behov av vård tidigare, får barnet en tid till tandläkare.

Skolelever


Skolelever kallas till vård enligt det individuella behovet. Alla skolelever kallas till undersökningar i årskurs 1, 3, 5 och 8. Därtill kan barn och unga också bli kallande till tandkliniken oftare om det individuella behobetföutsätter det. För alla barn och unga uppgörs en idividuell vårdplan. Av vårdplanen gramgår tidpunkterna för mungydienist- och tandläkarbesöken, vården hemma, färebyggande och korrrigerande vård, uååföljningen av utveclingen av bettet och eventuella röntgenbilder. Till de återkommande undersökningarna får man kallelse per brev. Mer information nedan. Det är önskvärt att eleverna i årskurs ett kommer till undesökningen tillsammans med en vårdnadshavare.

Hälsogranskiningar för barn och unga

Periodiska undersökningar för barn under skolåldern

Ålder          Undersökningen genomförs av    Sätt för kallelse  


1 år             Tandskötare                                      Kallelsen skickas hem 

3 år             Tandskötare                                      Kallelsen skickas hem

5 år             Tandskötare                                      Kallelsen skickas hem 

Periodiska undersökningar för barn i skolåldern

Ålder         Undersökningen genomförs av     Sätt för kallelse 


 7 år           Tandläkare                                        Kallelserna skickas hem enligt uppgifterna i klasslistorna 

 9 år           Tandläkare                                        Kallelserna skickas hem enligt uppgifterna i klasslistorna 

11 år          Mundhygienist                                   Kallelserna skickas hem enligt uppgifterna i klasslistorna 

14 år          Tandläkare                                        Kallelserna skickas hem enligt uppgifterna i klasslistorna

 

Vuxna


Vuxna klienter sköter själva om tidsbokningen. För vuxna har i samband med den senaste undersökningen fastställs ett undersökningsintervall enligt det individuella behovet. För friska vuxna räcker det med en undersökning med 2-6 års mellanrum.Det är särskilt viktigt att äldre låter sin mun och sina tänder undesökas regelbundet för att få aktuell information om sin hälsa. 

Klienter i långvarig anstaltsvård


En tandläkare och en munhygienist gör en gång om året en s.k. antaltsrunda, och undersöks mun och tänder hos alla de klienter som fått beslut om långvarig vård. Om behov av vård uppkommer, kallas klienten till tandkliniken.

Hemvårdens klienter

Klienten sjäv, klientens anhöriga eller en anställd inom hemvården kontaktar tandkliniken vid behov. I samband med vårdbesöken fastställer tandläkaren intervallet för vårdbesöken ock kallelserna skicaks hem enligt beslutet.