Avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallshanteringsföreskrifterna preciserar avfallslagen 

Avfallshanteringsföreskrifterna preciserar de principer för ordnande av avfallshantering som föreskrivs i avfallslagen. I avfallshanteringsbestämmelserna fastställer kommunerna bl.a. kraven på redskapen för avfallsinsamling, avfallstransporter och avfallsinsamling. Määräyksiä annetaan myös jätteiden ja haja-asutuksen jätevesilietteiden omatoimisen käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaamiseksi sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Näihin liittyvät rikkomukset työllistävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaista eniten.

Enligt avfallshanteringsbestämmelserna är det t.ex. förbjudet

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen samt att gräva ner avfall i marken. Det är också förbjudet att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden, såsom skogar, parker och övriga allmänna platser. Om man komposterar trädgårdsavfall på en fastighet på en tätort, ska kompostbehållaren bestå av åtminstone en inhägnad. Komposten ska placeras och skötas om med ebaktande av både grannar och vattendrag.

Det är förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. I glesbygd får små mängder torrt ris och kvistar, ofarligt brännbart avfall som uppkommer vid jordoch skogsbruk, såsom torr halm och hyggesavfall samt obehandlat träavfall eller annat därmed jämförbart av miljöskyddsmyndigheten godkänt avfall brännas på öppen eld.

I fastighetens eldstad får obehandlat träavfall, ris och kvistar samt små mängder papper, papp och
kartong brännas. Förbränningen får inte förorsaka oskälig rök-, sot-, lukt- eller annan miljö- eller hälsoolägenhet.

Bild 1. Deponering av trädgårdsavfall utanför tomten eller i skogen leder till att det ser osnyggt ut och att det sprids trädgårdsväxter ut i naturen. Jättebalsamin (på bilden) och andra skadliga växter avlägsnas från parker och grönområden intill vattendrag med talkokrafter.

Tilläggsuppgifter om avfallsnämnden finns på Nylands avfallsnämnds hemsidor