Avgifter som uppbärs för handlingar och kopiering

Träder i kraft: 1.3.2019

Avgiftsfria handlingar

Det är avgiftsfritt att få information om dokument, om begäran har specificerats så tydligt att myndigheten
utan betydande utredningsarbete kan få reda på vad dokumentbegäran berör
och det är fråga om någon av följande situationer/förfaringssätt:

·         Uppgifter om handlingen ges muntligt

·         Handlingen överlåts för läsning eller kopiering hos myndigheten

·         En handling som sparats i elektronisk form skickas per e-post

·         Lämnandet av handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra och informera (förvaltningslagen 8 §, 34 §)

·         En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är/har varit anställd i den egna kommunen eller samkommunen begär

o   arbetsintyg (1 st.)

o   löneintyg

o   handling som behövs för ansökande om pension eller annan förmån som beror på tjänste- eller arbetsförhållandet

Handlingar som skickas till myndigheter är avgiftsfria, om handlingar hänför sig till skötandet av tjänsteuppdrag.

 

Avgiftsbelagda handlingar

EXPEDITIONER - HANDLINGAR

Kopia av protokollsutdrag eller dokument, 0,60 euro per sida

Kopia av karta eller illustration i ett protokollsutdrag

A4 0,60 euro, dubbelsidig 0,80 euro

A3 0,80 euro, dubbelsidig 1,00 euro

 

I priset ingår bestyrkandet av kopian.

Priset för en färgkopia är tredubbelt jämfört med en svartvit kopia.

Om det i protokollsutdraget eller något annat dokument ingår en karta eller någon annan utskrift
som förutsätter särskilt arbete och som ska uppgöras enkom för detta ändamål,
uppbärs de verkliga kostnaderna för uppgörandet av kartan/illustrationen.

 

AVGIFTER FÖR KOPIOR TILL KOMMUNEN SOM INTE BESTYRKS

Kopior av kundens eget material, utskrifter från datasystemet (exempelvis internet)

A4/svartvit: 0,50 euro per sida, dubbelsidig 0,70 euro

Föreningar i Sjundeå, över 100 kopior 0,25 euro, dubbelsidig 0,35 euro

 

A3/svartvit: 0,80 euro per sida

Kopia av karta eller illustration 0,80 euro, dubbelsidig 1,00 euro

 

Priset för en färgkopia är tredubbelt jämfört med en svartvit kopia.
Om det i dokumentet ingår en karta eller någon annan utskrift som förutsätter särskilt arbete
och som ska uppgöras enkom för detta ändamål,
uppbärs de verkliga kostnaderna för uppgörandet av kartan/illustrationen.

ÖVRIGA UPPDRAG

För utlämnandet av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver särskilda åtgärder,
uppbärs en fast grundavgift (euro/timme) som graderas enligt hur krävande informationssökningen är.

Normal informationssökning/utredning 25,00 euro/timme

Medelsvår informationssökning/utredning 35,00 euro/timme

Krävande informationssökning/utredning 45,00 euro/timme

 

Arbetet faktureras enligt verklig arbetstid med 15 minuters noggrannhet. Minimidebitering är 1 timmes arbete.

 

BESLUT OM ATT INTE UTNYTTJA FÖRKÖPSRÄTTEN

Kommunen har enligt förköpslagen rätt att utnyttja sin förköpsrätt i fastighetsaffärer.
Kommunen kan på begäran på förhand fatta ett beslut om att inte utnyttja förköpsrätten.
Det är kommundirektören som fattar beslutet om att inte utnyttja förköpsrätten.

Beslut om att inte utnyttja förköpsrätt 60,00 euro