Avloppssystemen på sommarstugorna kräver även underhåll och skötsel!

29.08.2018 15:23

Kategori:

Avloppssystemen på sommarstugorna kräver även underhåll och skötsel!
Alla avloppssystem kräver någon sorts skötsel och övervakning av funktionsdugligheten. Större avloppssystem skall ha aktuella bruks- och underhållsanvisningar. För nyare system ska tillverkaren av avloppssystemet förse kunden med bruks- och underhållsanvisningar. För gamla system ska ägaren till systemet själv skaffa anvisningarna eller låta göra dem hos en sakkunnig. Man bör följa anvisningarna noggrant, eftersom rätt skötsel är förutsättningen för att systemet fungerar och dess livslängd är så långt som möjligt. Slamavskiljare för grått vatten som fungerar som förbehandling eller som systemet i sig själv, bör underhållas i form av tömning eller slamavlägsning. Detta för att fasta partiklar inte ska komma ut i jordmånen. För stugornas mindre avloppsystem, infiltreringsbrunnar eller slamavskiljare för små mängder avloppsvatten, rekommenderas granskning av dess tillstånd årligen samt slamtömning vid behov.

Byggnadens vattenutrustning och de planerade förändringarna i den spelar en stor roll vid övervägning av avloppssituationen i fritidsbosättningen. Ifall det finns en torrtoalett (till exempel utedass) och tvättvattnet som uppstår är i storlek med hur mycket man orkar bära är avloppsvattenmängden så liten att den inte orsakar någon förorening av miljön. Detta avloppsvatten kan kontrollerat ledas in i jordmånen till exempel via ett stenöga eller en infiltreringsbrunn. Om vattenutrustning som dusch, diskmaskin eller tvättmaskin införskaffas till stugan, bör det för detta gråvatten ordnas tillräcklig behandling i form av ett avloppssystem. Istället för vattentoalett lönar det sig för stugägaren att överväga torrtoalett. I dagens läge finns det även sådana som kan installeras inomhus. Utbudet av olika lösningar för behandling av avloppsvatten är stort och stugägaren behöver inte bli ensam om saken. Det lönar sig att kolla upp den egna stugans avloppsvattensituation med en avloppsrådgivare. LINKKI-projektets rådgivare gör besök ända in i oktober och deras kontaktuppgifter hittas här (http://hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta).

 

”Denna sommar har vi fått över 550 rådgivningsbesök, då målsättningen är att gå igenom minst 700 fastigheter” gläds projektledaren Minttu Peuraniemi åt. Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra-Nylands vatten och miljö r.f. och tilläggsinformation om projektet finns på nätsidorna på adressen www.glesbygdensvatten.fi.

 

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
Asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet / Sakkunnig inom avloppshantering
050 4474993
virve.stahl@luvy.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVY ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Tehtävämme on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla.