Avtal om barnets underhåll, boende och umgängesrätt

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt

När barnets föräldrar inte är gifta sinsemellan är modern ensam barnets vårdnadshavare. Föräldrarna kan om de så vill ingå ett avtal om gemensam vårdnad. Avtalet om gemensam vårdnad kan göras vid samma rådgivningsbesök som erkännande av faderskapet. Efter barnets födelse ingås avtalet om gemensam vårdnad hos barnatillsyningsmannen.

Avsikten med vårdnaden av barnet är att trygga barnets balanserade utveckling och välbefinnande enligt barnets individuella behov, önskemål och ålder. Barnets vårdnad ska trygga positiva och nära människorelationer särskilt mellan barnet och båda föräldrarna. Barnets vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran, religionssamfund, utbildning, hälsa och beslutar om barnets nationalitet, bosättningsort och namn samt representerar barnet i ärenden som berör barnet hos olika myndigheter. Exempelvis kan barnet inte döpas in i faders religion om inte faderskapet och avtalet om gemensam vårdnad har fastställts. Vårdnadshavaren är ofta också barnets intressebevakare, dvs. sköter om barnets egendom.

Vårdnaden av barnet påverkar inte träffarna mellan barnet och fadern. Lagen tryggar barnets rätt att träffa båda föräldrarna om de inte bor tillsammans. Det är viktigt för barnet att hen har bestående förhållanden till både modern och fadern. Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om träffen muntligt eller göra ett skriftligt avtal som bestyrks av barnatillsyningsmannen. Det är bra att avtala om tidpunkten för, omfattningen av samt praktiska arrangemangen för umgängesrätten noggrant för att förhindra senare meningsskiljaktigheter. Föräldrarna kan vid behov och om de så vill avvika från det skriftliga avtalet. Endast ett av barnatillsyningsmannen bestyrkt skriftligt umgängesavtal eller ett beslut om umgängesrätt av tingsrätten kan vid behov enligt ansökan verkställas av rätten.

Innan föräldrarna besöker barnatillsyningsmannen är det bra att diskutera innehållet i umgängesavtalet. Under mötet ska föräldrarna sköta sina ärenden tillsammans. Ifall föräldrarna bor på olika orter och de på grund av detta inte kan vara närvarande tillsammans, kan de besöka barnatillsyningsmannen på respektive ort.

Avtalen som ingås hos barnatillsyningsmannen förutsätter samförstånd av föräldrarna. Om föräldrarna är av olika åsikt om ordnande av barnets vårdnad, boende och umgängesrätt, är det möjligt att söka om ändring i beslutet av rätten. Man kan kontakta tingsrätten eller den allmänna rättshjälpsbyrån direkt.

.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 8.4.1983/361

Kontaktuppgifter

Barnatillsyningsman

Mari Ljokkoi
tel 019 289 2273
Telefontid 
må kl. 11-12
to kl. 11-12

Kanerva Toivonen
tel 019 289 2297
Telefontid
må kl. 11-12
ons kl. 11-12