Avtal om underhåll för barn

Enligt lagen om underhåll för barn är föräldrarna skyldiga att svara för underhållet av sitt minderåriga barn. Barn äger rätt till tillräckligt underhåll. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader.

Sörjer förälder inte på annat sätt för barnets underhåll eller bor barnet inte varaktigt tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas till barnet. Vid uppgörande av underhållsavtal kan barnatillsyningsmannen på önskemål av föräldrarna göra en bedömning av storleken på underhållsbidraget enligt justitieministeriets anvisning. Förslaget om beloppet för bidraget kan föräldrarna använda som stöd då de avtalar om storleken på bidraget. Underhållsbidraget kan fastställas för en viss tid eller för att betalas som olika belopp under olika tidsperioder.

Det är bra om föräldern till mötet hämtar med sig intyg över sin inkomster, boendekostnader och andra godkända utgifter för att uppgifterna ska kunna kontrolleras. Föräldrarna kan också själv göra uträkningen på webben.

Underhållsstöds räknare

I bedömningen av en företagares förmåga att underhålla barnet ska företagaren ha med sig resultaträkningen, balansräkningen, balansspecifikationer samt bokförarens utredning över betalda löner och privata uttag för det pågående och det föregående året. Företagaren ombeds att överlåta dessa uppgifter till barnatillsyningsmannen senast tre veckor före den bokade tiden.

Beloppet på underhållsstödet och dess betalningssätt fastställs antigen genom ett avtal mellan föräldrarna, som en stödhandling till föräldrarnas skilsmässa eller med en dom av domstolen.

Lag om underhåll för barn 5.9.1975/704

Kontaktuppgifter

Barnatillsyningsman

Sirpa Mehtonen
tfn 019 289 2242

 

Minette Schulman
tfn 019 289 2273

Tidsbeställning må-fre kl 11-12