Barn- och familjeinriktat barnskydd

Barn- och familjeinriktat barnskydd


Barnskyddet är barn- och familjeinriktat barnskydd som genomförs när barnet och familjen är barnskyddets klienter. Uppgörande av en klientplan, stödåtgärder inom öppenvården, brådskande placering av barnet, omhändertagande samt ordnande av vård utom hemmet och eftervård ingår i det barn- och familjeinriktade barnskyddet. Det är fråga om barnskyddsarbete som utförs inom barnskyddets socialarbete när beslutet om att barnet eller den unga är klient inom barnskyddet har fattats.

Arbetet inleds genom en noggrann kartläggning av barnets och familjens situation och behov. Socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter koordinerar det barn- och familjeinriktade barnskyddsarbetet och det individuella barnets klientprocess. Dessutom har socialarbetaren till förfogande sakkunskap inom olika områden som stöd för sitt arbete.

 

Stödåtgärder inom öppenvården


Majoriteten av det barn- och familjeinriktade barnskyddet genomförs med stödåtgärder inom öppenvården som strävar efter att förbättra och rehabilitera barnets och familjens livssituation. Stödåtgärderna planeras och man kommer överens om dem så långt som möjligt tillsammans med barnet och familjen och de grundar sig på den skriftliga klientplanen.

Exempelvis stödåtgärder inom hälsovården, småbarnspedagogiken eller elevvården kan även ordnas för barnet som stödåtgärder inom öppenvården inom barnskyddet. I sådana fall har det för arbetet med barnet uppställts särskilda mål enligt klientplanen och man strävar exempelvis efter att nå dem tillsammans med barnet i dagvård och barnets familj.

Utöver dessa stödåtgärder ska organet som ansvarar för socialvården ordna särskilda stödåtgärder inom öppenvården av vilka de viktigaste är intensifierat familjearbete och familjerehabilitering. Ekonomiskt stödande av barnet och familjen samt korrigerande av brister i boendet är också stödåtgärder inom öppenvården. Stödåtgärderna formas enligt varje individuella barns eller klientgrupps behov.

 

Omhändertagande och vård utom hemmet


Om stödåtgärderna inom öppenvården inte hjälper barnet tillräckligt, har barnet rätt att bli omhändertaget och få vård utom hemmet. Omhändertagande kan tillgripas om förutsättningarna som fastställts i lagen uppfylls (barnskyddslagen 40 §). Med vård av barn utom hemmet avses att vården och fostran av ett barn ordnas utanför hemmet antingen som familje- eller anstaltsvård. Placeringen kan vara i en släktingsfamilj.

Barnets vård utom hemmet är oftast en tillfällig lösning. Myndigheten är skyldig att stöda barnets biologiska föräldrar så att de själva kunde ta hand om sitt barn. För bestående rehabilitering av förhållandena i hemmet och av föräldrarnas verksamhet uppgörs oftast en egen klientplan för föräldrarna.

Omhändertagandet ska ändå fortsättas så länge som förutsättningarna för det uppfylls och det är till barnets fördel. Om det i vårdnadshavarens livssituation inom rimlig tid inte sker ändringar till fördel för barnet, ska barnets förhållanden i vården utom hemmet normaliseras.

 

Eftervård


Efter att vården utom hemmet har avslutats kan barnet eller den unga länge ha behov av särskilt stöd och detta stöd erbjuds som eftervård. Avsikten med eftervården är att underlätta barnets eller ungas integration eller väg till självständighet. Eftervården ska ordnas av den kommun som ansvarat för ordnande av vården utom hemmet.

Socialarbetaren kan tillsammans med den unga uppgöra en plan, av vilken den service och de stödåtgärder som den unga har till förfogande efter att eftervårdens avslutats framgår. Planen stöder den ungas väg till självständighet och förstärker kontinuiteten av det genomförda arbetet inom andra tjänster.