Bedömning av servicebehovet

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Servicebehovet bedöms genom att göra en bedömning av servicebehovet. Antingen personen själv, hans eller hennes anhöriga eller en annan person eller myndighet kan anhålla om en bedömning av servicebehovet. Vid bedömningen av servicebehovet utreder man klientens helhetssituation; han eller hennes fysiska, mentala och sociala funktionsförmåga, det sociala nätverket och hur han eller hon klarar av vardagen. Var och en har rätt att få en bedömning av sitt servicebehov, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning. Bedömningen av servicebehovet ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Brådskande service ska ordnas genast.

När en anställd hos socialservice har fått kännedom om en person som behöver socialvård, ska personens behov av brådskande hjälp omedelbart bedömas. Personen har rätt att få en bedömning av servicebehovet, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning, exempelvis om behovet av service är tillfälligt. Bedömningen av servicebehovet ska påbörjas omedelbart eller senast den sjunde vardagen efter kontakten när det gäller: 
- ett barn med behov av särskilt stöd
- en person som får vårdbidrag med högsta belopp enligt lagen om handikappförmåner
- en person över 75 år

Om utredningen av servicebehovet görs till en vuxen ska situationen för barnet som vårdas av den vuxna utredas samtidigt.

Det ska beaktas att: 
- bedömningen görs i den omfattning som klientens livssituation kräver
- bedömningen görs i samarbete med klienten och vid behov med klientens anhöriga och närstående samt andra aktörer
- för klienten ska det redogöras vilka hans eller hennes rättigheter och skyldigheter är
- för klienten ska redogöras för de olika alternativen vid tillhandahållandet av tjänster och deras effekter
- utredningen av bedömningen ska ges på ett sätt, att klienten förstår dess innehåll och betydelse
- särskild vikt ska läggas vid att barn och ungas samt andra personers med behov av särskilt stöd självbestämmanderätt respekteras 
- klientens önskemål, åsikter och individuella behov beaktas.

Bedömningen av servicebehovet omfattar en sammanfattning av klientens situation samt av behovet av socialservice och stöd, de slutsatser som en yrkesutbildad person inom socialvården har dragit om förutsättningarna för klientrelationen, klientens åsikt om och syn på sitt servicebehov samt en bedömning som klienten och en yrkesutbildad person inom socialvården har gjort om behovet av en egen kontaktperson.

Bedömningen ska slutföras utan dröjsmål. För barn med behov av särskilt stöd är tidsfristen tre månader. Om det uppstår behov av service, får klienten handledning i sökande av dem. En bedömning leder ändå inte nödvändigtvis till beviljande av service.

Socialvårdslagen 1301/2014