Beslutsfattandet

Det är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och tjänsteinnehavarorganisationen som ansvarar för ordnandet av kommunens tjänster och för kommunens ekonomi.

Beslutsfattandet sker stegvis

Beredningen av ärenden inleds av tjänsteinnehavarberedningen. Därefter förflyttas ärendena via de olika verksamhetsorganens nämnder till kommunstyrelsen och fullmäktige. Man ber ofta utlåtanden om ärenden som bereds av andra myndigheter.

Fullmäktige har i förvaltningsstadga överfört en del av sina befogenheter till kommunstyrelsen, nämnderna och kommunens tjänsteinnehavare.

Beslutsfattandet är offentligt

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för alla.

Föredragningslistor och protokoll till och med 31.12.2022

Föredragningslistor och protokoll från 1.1.2023

Strategier och program

Bestämmelser som berör kommunens förvaltning och beslutsfattande ingår bland annat i kommunallagen och förvaltningslagen samt i den av fullmäktige godkände förvaltningsstadgan.

Dessutom styrs utvecklingsarbetet och verksamheten i kommunens av de av nämnderna godkända strategierna och programmen.