Bidrag som grundtryggheten beviljar år 2020

24.01.2020 10:11

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Sjundeå kommun har årligen beviljat bidrag till organisationer och föreningar verksamma inom kommunen och Västra Nyland. I budgeten för år 2020 har för bidragen reserverats 500 euro. Bidragen beviljas enligt följande villkor:

1. Den verksamhet för vilken bidrag beviljas bör rikta sig mot kommunens invånare.

2. I första hand ges bidrag till organisationer och föreningar verksamma i Sjundeå.

3. Ett allmänt villkor för beviljande av bidraget är att verksamheten stöder och kompletterar kommunala tjänster.

4. Det är ändamålsenligt att bidragen anvisas så att de ger största möjliga nytta, d.v.s. att bidragets belopp är betydande för föreningens verksamhet.

5. Bidragets användningsändamål bör specificeras i ansökan.

6. Bidrag beviljas inte till organisationer för vidare utdelning.

7. Bidrag beviljas inte för yrkesmässiga eller politiska organisationer.

8. De som erhåller bidrag bör till den kommunala myndigheten ge tillräckliga uppgifter om organisationens eller föreningens verksamhet och ekonomi och uppgöra bokföringen så att uppföljning av bidragets användning är möjlig.

9. Bidrag beviljas i första hand för sådan stödverksamhet inom social- och hälsovården som med tanke på främjande av välmående och hälsovård riktas mot betydelsefulla befolkningsgrupper, även om de är mindre.

Ur ansökan bör framgå bidragets storlek och användningsändamål samt föreningens budget för år 2020. Ansökningarna riktas till Sjundeå grundtrygghetsnämnd och sänds till Sjundeå kommunhus, adress, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller per e-post siuntio@siuntio.fi. Ansökningstiden utgår tisdagen den 28.2.2020 kl. 15.45. Tilläggsuppgifter fås av Cathrinne Wetterstrand per e-post cathrinne.wetterstrand@siuntio.fi.