Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion har i uppgift att bl.a. godkänna för- och grundskoleundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den svenskspråkiga sektionens möten kallas en representant för Sjundeå svenska skolas personal och en representant för den svenskspråkiga förskoleundervisningens personal.

Sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 3-4 gånger i året.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Anette Flygar (Helena Lönn)

Viceordförande

Satu Tarnanen (Tony Böckerman)

Övriga medlemmar

Jari Alopaeus (Susanne Ekström)
Karl Holm (Karl Nilsson)
Raija Lampinen (Hans Kullberg)

Kommunstyrelsens representant

Karin Gottberg-Ek

Föredragande

Rektor Katarina Lodenius, serviceområdesansvarig Marika Gröhn

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)