Brandsyn och sotning

Västra Nylands räddningsverk ansvarar för Sjundeå kommuns brandsyn och sotning.

Brandsyn

Enligt räddningslagen är brandsynen ämnad att förebygga fara som förorsakas av eldsvådor eller andra olyckor för människor, egendom eller miljö. Räddningsverkets viktigaste uppgift är att förebygga eldsvådor och övriga olyckor.

Det är Västra Nylands räddningsverk som ansvarar för brandsynerna i Sjundeå. 

Lägescentral, rådgivning och växel 24/7
09 8162 8699
fax 09 8162 6861

PB 6700
02070 Esbo stad
pelastuslaitos(at)espoo.fi 

Jourhavande brandinspektör
Telefontid vardagar kl. 9.00-11.30
(09) 8162 6815. 

Sotning

Enligt 59 § i räddningslagen (379/2011) är det det lokala räddningsväsendet som beslutar hur sotningstjänsterna ska ordnas i dess område. Sotningstjänsterna kan produceras som räddningsverkets eget arbete, de kan skaffas av en annan tjänsteproducent (s.k. distriktssotning) eller så kan man tillåta att ägaren eller innehavaren av en byggnad ingår avtal om sotning med en tjänsteproducent.

Distriktssotningen upphörde i Västra Nyland i slutet av år 2017. Sotningen ordnas från och med början av år 2018 på avtalsbasis, det vill säga klienten utser själv en lämplig sotningsföretagare och kontaktar honom/henne. Företagare inom sotningsbranschen finns till exempel på adressen www.nuohoojat.fi. Uppgifter om sotare i närområdet finns också bl.a. i lokaltidningar och en del av sotarna skickar också sina egna broschyrer till kunderna.