Brännande av byggnader

Det är i regel förbjudet att göra av sig med byggnader genom att bränna dem. Vid räddningsväsendet övningar kan detta ändå vara möjligt.

Rivningslov (MBL 127 §)

Innan en byggnad bränns, ska man av kommunens byggnadstillsynsmyndighet ansöka om rivningslov enligt 127 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL 132/1999). Detta innebär att man lämnar in en skriftlig anmälan eller ansöker om lov beroende på situation. Det är kommunens byggnadstillsyn som beviljar rivningslovet och som ger mer information i ärendet.

https://www.sjundea.fi/byggnadstillsynens-kontaktuppgifter

https://www.sjundea.fi/rivningstillstand-eller-anmalan

Miljöskyddsmyndighetens tillstånd

Om det ur markanvändnings- och byggnadslagens synvinkel är möjligt att riva en byggnad, förutsätter brännandet en anmälan om en exceptionell situation enligt 120 § i miljöskyddslagen (MSL 527/2014). Information om att en anmälan är anhängig ska lämnas och parterna höras på motsvarande sätt, om det finns särskilda skäl till detta. (MSL 121 §).

Myndigheten ska med anledning av en anmälan enligt 120 § i miljöskyddslagen meddela ett beslut. Beslutet ska förenas med behövliga villkor om förebyggande och hindrande av förorening av miljön och om fullgörande av de skyldigheter enligt avfallslagen som gäller ordnande av verksamheten. Beslutet får dessutom förenas med villkor om kontroll av verksamheten och information till invånarna.

Ett rivningslov enligt MBL och en anmälan enligt MSL kan anhängiggöras samtidigt.

Miljötillsynen ger mer information om förfaringssätten enligt miljöskyddslagen.

https://www.sjundea.fi/miljoskydd

Tillståndsprövning

Det ska finnas en särskild godtagbar grund och orsak till att göra sig av med en byggnad genom att bränna den. Ett sådant särskilt skäl kan vara räddningsväsendets behov att få använda byggnaden som ett övningsobjekt. Byggnadsägarens ekonomiska intresse är däremot inte ett godtagbart skäl för brännande.

Miljömyndigheten bedömer om objektet är sådant att brännandet inte skadar miljön.

En förutsättning för beviljandet av tillstånd är dessutom att räddningsverket förordar det i ett utlåtande.

Behandlingsavgift och fastställande av den

Enligt Sjundeå kommuns miljövårdsmyndighetstaxa (miljö- och byggnadsnämnden 23.1.2018, 6 §) är behandlingsavgiften för exceptionella situationer 1110 €.