Byggnadsordning och byggnadssedsanvinsingar

Byggnadsordning

I byggnadsordningen kan kommunen meddela sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras (markanvändnings- och bygglagen § 14).

Sjundeå kommuns nuvarande byggnadsordning godkändes i kommunfullmäktige 12.11.2001 § 91 och den trädde i rkaft 1.1.2002. Ändringen i paragraf 31 godkändes i fullmäktige 1.10.2007. Byggnadsordningen är föråldrad och i den behandlas inte dagens byggnadstrender, som t.ex. solpaneler. Den innehåller också en del föråldrad information. Kommunförbundet har uppgjort en handbok med anvisningar till kommunerna för att revidera byggnadsordningen.  

Byggnadsordningen förnyas under år 2019.

Program för deltagande och bedömning
Byggnadsordning
Byggnadsordningens bilagor (1)
Byggnadsordningens bilagor (2)
Byggnadsordningens bilagor (3)
Byggnadsordningens bilagor (4)
Kungörelse

Byggnadssedsanvinsingar

Med hjälp av byggnadssedsanvinsingarna förtydligas och kompletteras bestämmelserna och anteckningarna i detaljplanen. Målet är att styra byggandet för att slutresultatet ska vara en enhetlig och trivsam helhet. Byggnadstillsynen iakttar anvisningarna i behandlingen av tillståndsansökningarna.

Byggnadssedsanvinsingarna finns på webbplatsen www.siuntiontontit.fi