Byggnadsordning och byggnadssedsanvinsingar

Byggnadsordning

I byggnadsordningen kan kommunen meddela sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras (markanvändnings- och bygglagen § 14).

Kommunfullmäktige har godkänt denna byggnadsordning 10.6.2019 § 44. Med denna byggnadsordning upphävs den byggnadsordning som kommunfullmäktige godkänt 12.11.2001 § 91 och ändringen i § 31 som godkändes 1.10.2007 med undantag för att paragraferna 29 – 40 (bilaga nr 13a) med bestämmelser om byggnadsrätt på detaljplanerat område i byggnadsordningen som fastställts 18.11.1964 förblir i kraft.

Byggnadsordning

Bilagor

Bilaga 3 (a-b)
Bilaga 4 (a-b)
Bilaga 5 (a-b)
Bilaga 6 (a-b)
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13

Byggnadssedsanvinsingar

Med hjälp av byggnadssedsanvinsingarna förtydligas och kompletteras bestämmelserna och anteckningarna i detaljplanen. Målet är att styra byggandet för att slutresultatet ska vara en enhetlig och trivsam helhet. Byggnadstillsynen iakttar anvisningarna i behandlingen av tillståndsansökningarna.

Byggnadssedsanvinsingarna finns på webbplatsen www.siuntiontontit.fi