Coronavaccinering i Sjundeå

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.

Vi ger coronavaccinerna på hälsocentralen. Du kan boka tid till vaccinering i första hand via den elektroniska tidsbokningen på adressen coronavaccinbokning.fi. Vaccinationistider kan även bokas via Sjundeå hälsocentrals tidsbokning, må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Vi har ett återuppringningssystem. Ett samtal räcker.

Vi ber att man i första hand följer med kommunikationen online och undviker att ringa hälsocentralen med förfrågningar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en ny boostervaccination mot corona i höst för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper samt alla som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar.  

En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av en utstationering eller för en resa på grund av kraven i destinationslandet.  

Boostervaccinet kan tas under den kommande höstperioden när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. Det rekommenderas inte att ta vaccinationen genast i september, utan senare på hösten vid samma besök som influensavaccinet tas. 

Skillnaden jämfört med tidigare är att det i fråga om målgrupperna för boosterdosen inte längre spelar någon roll hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.

Läs mer i THL:s meddelanden:

Din coronavaccination: hur, varför och när?

Boosterdos av coronavaccin under höstvintern 2022

Coronavaccination av barn och unga

Vaccinernas effekt mot coronavirus

Sopivatko koronarokotteet kaikille?

Vilka doser får man i vilken ålder?

Den första och andra dosen ges till alla över 5 år.

Den tredje dosen ges till personer över 18 år och till unga i åldern 12–17 år, om det är frågan om personer med kraftig immunbrist eller som hör till grupper med risk för allvarlig coronasjukdom. Barn under 12 år får inte den tredje dosen.

Den tredje dosen ges till

 • personer med kraftig immunbrist när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen. 
 • personer som fyllt 60 år och till personer över 18 år som hör till riskgrupperna när det har gått 3–4 månader sedan den andra dosen. 
 • personer under 60 år som inte tillhör en riskgrupp tidigast 4–6 månader efter den andra dosen. Dosen kan tas även när som helst efter den rekommenderade tidpunkten.
 • 12–17-åringar när det har gått minst sex månader sedan den andra dosen.

För närvarande behöver i synnerhet äldre människor den tredje vaccindosen, eftersom åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller en allvarlig covid-19-sjukdom. Vaccinens skyddseffekt verkar också bli sämre snabbare hos äldre personer och hos personer som hör till medicinska riskgrupper än hos den övriga befolkningen.

En tredje vaccindos minskar virusspridningen bland befolkningen och ger ett bättre skydd mot en allvarlig sjukdomsform än vad två doser ger.

Den fjärde dosen ges till

Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

Den femte dosen ges till personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. De bör boka sin vaccintid per telefon på hälsocentralen. Den femte dosen kan tas när det har gått 4-6 månader sedan den fjärde dosen. Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos även hos personer med immunbrist, så den som har haft sjukdomen och fått fyra vaccindoser behöver inte den femte vaccindosen i detta skede.

Risken för allvarlig sjukdom är särskilt stor hos personer med svår immunbrist.

Enligt THL:s preliminära forskningsresultat är mängden antikroppar efter den fjärde vaccindosen hos personer med svår immunbrist i genomsnitt en tredjedel av vaccinsvaret efter den tredje dosen hos friska vuxna. Vaccinsvaren hos personer med svår immunbrist varierar eftersom graden av immunbrist påverkar svarets storlek.

Moderna, Biontech-Pfizer och Nuvaxovid

Personer över 12 år vaccineras med Modernas vaccin. Personer som tidigare vaccinerats med annat vaccin kan få sin tredje dos med Modernas vaccin. Män och pojkar under 30 år får Biontech-Pfizers vaccin. För barn i åldern 5–11 år används ett preparat från Biontech-Pfizer som riktats till barn.

Du kan också få vaccinet Nuvaxovid. Det rekommenderas för personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorivacciner, alltså Pfizers, Modernas eller Astra Zenecas coronavacciner. Boka tid på hälsocentralen om du vill ha Nuvaxovid-vaccinet, må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430.

Nuvaxovid-vaccinet kan också ges till andra personer över 18 år om de vill ha det här vaccinet i stället för de övriga vaccinerna. Vaccinet har försäljningstillstånd för första och andra dosen för personer över 18 år.

Läs mer om vaccinet Nuvaxovid på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbsida.

Barn i åldern 5–11 år får två doser

Nu kan alla i Finland som fyllt 5 år ta coronavaccinet. Genom vaccination kan man skydda barn och unga och deras närmaste krets, i synnerhet mot en allvarlig coronavirussjukdom.

Coronavirussjukdomen är i allmänhet lindrig hos barn, men grundsjukdomar ökar också sjukligheten hos 5–11-åringar som smittats av coronaviruset. En grundsjukdom eller behandlingen av den kan försvaga immunförsvaret och därigenom öka risken för allvarlig sjukdom. Grundsjukdomen kan också förvärras av en coronavirusinfektion.

Även om antalet sjukdomsfall som kräver sjukhusvård bland barn är mycket litet har begränsningarna för möten, hobbyer och skolgång på grund av pandemin en stor påverkan på barns och ungas liv.

Även barn och unga kan lida av en utdragen coronavirussjukdom med långvariga symtom eller symtom som uppkommer först i ett senare skede. Hos barn är en långvarig sjukdom dock mycket sällsynt. Ämnet undersöks för närvarande. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att kartlägga förekomsten, diagnostiken och behandlingen av långvariga symtom vid covid-19.

Coronasjukdom hos barn och unga kan också kopplas till den sällsynta och allvarliga följdsjukdom som kallas hyperinflammation hos barn (MIS-C).

THL: Ny förordning om covid-19-vaccinationer i kraft den 23 december – också 5–11-åringar kan få vaccin

THL: Coronavaccination av barn och unga

En minderårig kan själv besluta om sin vaccination mot covid-19, om den hälso- och sjukvårdspersonal som vaccinerar anser att barnet på basis av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om vaccinationen. Ingen exakt åldersgräns för barns självständiga beslut har fastställts, och därför görs bedömningen från fall till fall. När det gäller 5–11-åringar behövs i de flesta fall vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen.

Vaccinering av barn i åldern 12–18 år

Barn i åldern 12–15 år har huvudsaklign vaccinerats i skolan. De personer som är 12–17 år och som inte ännu fått en första eller andra dos av vaccinet kan boka tid på coronavaccinbokning.fi. De personer som är 12–17 år och behöver en tredje dos med anledning av starkt nedsatt immunitet kan boka tid genom att ringa hälsocentralen på tfn 09 2606 1430 eller ta kontakt via digikliniken.

Vi ber att föräldrarna diskuterar vaccinet hemma med sina barn för att beslutet att ta vaccinet ska vara klart vid vaccinationen.

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Blanketten kan fyllas i på dator, men skrivas ut för underskrift.

Vaccinationerna är frivilliga. Barn och unga i åldern 12–17 år vaccineras med Modernas vaccin. Pojkarna får Pfizer Biontechs Corminaty-vaccin.

THL har också sammanställt svar på ofta ställda frågor om vaccineringen av barn och unga i åldern 12–15 år samt broschyrer till de unga och till deras vårdnadshavare.

Eftersom det rör sig information av varierande kvalitet och till och med falsk information på webben har THL också publicerat artikeln Så känner du igen felaktig information på nätet.

Frågor om vaccinationen av barn och unga besvaras av: 

SSS:s elever hälsovårdare Taina Kauppinen-Karlsson från och med 16.8.2021 må–to kl. 12–13 tfn 044 386 1539.

AKK:s elever hälsovårdare Anniina Pietilä må–to kl. 15–16 tfn 044 386 1029. 

Vad innebär ett kraftigt nedsatt immunförsvar?

Personer med någon av följande sjukdomar eller tillstånd anses ha kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel  
 • Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller obehandlad HIV
 • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd enligt läkares bedömning.

I frågor som gäller den egna sjukdomen eller det egna hälsotillståndet är det bra att vända sig till den behandlande läkaren.

 

 

En bild som är en länk till tidsbokningssajten.

Sjundeå hälsocentral

Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 Sjundeå

Tidsbokning 
må–fre kl 8–16
(09) 2606 1430

Anvisningar till dig som kommer för att bli vaccinerad

 • Kom bara om du är frisk.
 • Följ säkerhetsavstånden och god handhygien.
 • Använd ansiktsmask både då du anländer och på själva vaccineringsplatsen.
 • Kom så punktligt som möjligt.
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta som är lätt att ta av.
 • Det finns skäl att vara beredd på att vänta i ca 15 minuter på vaccineringsplatsen efter att vaccinet har getts.
 • Ifall du inte kan röra dig självständigt kan du ta med dig en ledsagare.