Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland

Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland pågår parallellt i Sjundeå och Ingå från september 2022 till december 2023. Projektet finansieras med statsbidrag och baserar sig på Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras handbok Hur görs biblioteken som forum för folkstyret. Huvudfokus ligger på hur biblioteken kan främja delaktigheten i det lokala beslutsfattandet, men vi arbetar också med delaktighet överlag.

Till exempel kommer vi ordna utbildningar och verkstäder för unga och tjänsteinnehavare om delaktighet tillsammans med Kompetenscentret för ungas delaktighet. Kursserien kommer ge unga värdefull erfarenhet av deltagande, och erbjuda kommunens tjänsteinnehavare verktyg för att involvera invånarna i planering och planläggning.

Vi kommer att ordna invånarkvällar där kommuninvånarna får lära sig mera om hur man kan göra sin röst hörd i kommunen, träffa tjänsteinnehavare och beslutsfattare samt arrangera valpaneler inför riksdagsvalet 2023.

Om du har frågor gällande enkäten eller projektet i stort kan du kontakta projektarbetare Matilda Almar, fornamn.efternamn@siuntio.fi.