Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden

Planens läge

Området för delgeneralplanen omfattar Pickala Marsuddens område och gränsar till sv 51 i norr, Pickala å i väst och till Pickalafjärden och Kyrkslätts kommungräns i söder och öst. Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan för området och ändra delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som gäller i området.

Området gränsar till delgeneralplaneområdena för Sjundeå centrum och Störsvik. Planområdets yta är cirka 430 hektar.

Behandlingsskeden

  • Tekniska nämnden 14.5.2019 § 65 beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan och kungöra PDB.
  • Tekniska nämnden 18.6.2019 § 79 beslutade lägga fram det bifogade delgeneralplanutkastet offentligt till påseende i 45 dagar vid tekniska avdelningen på adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; kungöra om framläggandet av delgeneralplanutkastet i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser att ge utlåtande om delgeneralplanutkastet.
  • Ett publiktillfälle om planutkastet för Pickala-Marsuddens delgeneralplan ordnades i Fanjunkars 26.6.2019 kl. 17.30.
  • Tekniska nämnden 26.11.2019 § 127 beslutade lägga fram det i bilagan presenterade detaljplaneförslaget till allmänt påseende i 45 dagar vid kommunens tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; kungöra framläggandet av detaljplaneförslaget i tidningarna Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; begära valda instanser att ge utlåtande om delgeneralplaneförslaget.

Material

Programmet för deltagande och bedömning

Tekniska nämndens beslut 14.5.2019 § 65
Programmet för deltagande och bedömning (TEKN 14.5.2019 § 65 bilaga)

Utkast

Tekniska nämndens beslut 18.6.2019 § 79
Delgeneralplanens beskrivning (TEKN 18.6.2019 § 79 bilaga)
Utkast (TEKN 18.6.2019 § 79 bilaga)
Mark som ägs av kommunen (TEKN 18.6.2019 § 79 bilaga)
Tekniska nätverk (TEKN 18.6.2019 § 79 bilaga)
Beteckningar och bestämmelser (TEKN 18.6.2019 § 79 bilaga)

Förslag

Kungörelse
Tekniska nämndens beslut 26.11.2019 § 127
Programmet för deltagande och bedömning 11.11.2019 (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Mark som ägs av kommunen (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Tekniska nätverk (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Naturvärdeskarta (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Bemötanderapport (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Naturutredning (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Södra Sjundeås landskapsutredning för delgeneralplanen (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Natura-bedöming (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Planförslaget (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Beteckningar och bestämmelser (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Beskrivning av delgeneralplanen 11.11.2019 (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Dimensionering av och metoderna att styra den nya bosättningen (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)

Annat material

Myndighetsförhandlingar, memorandum (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Sjundeås uppdateringsinventering av bebyggd kulturmiljö (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)
Objektkorten (TEKN 26.11.2019 § 127 bilaga)