Delta och påverka

Påverkan i kommunen

En enskild kommuninvånare kan påverka skötseln av kommunens ärenden och beslutsfattarna på olika sätt. Förutom att rösta i val kan kommuninvånarna framlägga initiativ, skicka frågor och förslag till förtroendemännen och tjänstemännen samt delta i olika informations- och diskussionstillfällen som gäller kommunala frågor. Kommuninvånarna kan även framlägga initiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet.

Du kan ge oss respons, utvecklingsförslag, kritik eller tack på flera olika sätt. Din respons är viktig för oss, för den hjälper oss att förbättra vår service. Respons kan ges direkt till tjänsteinnehavarna eller de förtroendevalda. Dessutom kan respons skickas per e-post till siuntio@siuntio.fi, varifrån det skickas vidare till rätt myndighet.

Kunnan asukas voi myös tehdä kuntalaisaloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Ärendenas offentlighet

Kommunens föredragningslistor och protokoll är i regel offentliga. Varje kommuninvånare kan bekanta sig med dem. Föredragningslistorna publiceras i internet före respektive verksamhetsorgans möte. Man kan också påverka beslutsfattandet via olika föreningar, organisationer och partier.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621) fastställer olika handlingars offentlighet. Var och en har rätt att få bekanta sig med offentliga handlingar. Det behövs ingen motiverad grund, men den som begär en handling ska individualisera de handlingar som han/hon önskar ta del av, för att yndigheten ska kunna ta reda på vilken handling det handlar om. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna utöva sin prövningsrätt eller kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del av handlingens innehåll.

Beslut om utlämnande av handlingar ska fattas av den myndighet som innehar handlingen. En uppgift om innehållet i en handling lämnas ut av en sådan anställd hos myndigheten som av denna har förordnats att handha detta uppdrag eller som det på grund av den anställdas ställning och uppgifter annars hör till.

Ett ärende ska behandlas utan dröjsmål, och uppgifter ur en offentlig handling skall ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen.

Enligt 34:e paragrafen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska myndigheter på förhand fastställa de avgifter som tas ut för kopior och publicera avgifterna i ett allmänt datanät, om inte publiceringen ska anses uppenbart onödig. Sjundeå kommunstyrelsen har på sitt möte 27.4.2015 § 82 fastställt de avgifter som tas ut för dokument och kopior.

Medborgarpåverkan

Information om övriga sätt att påverka finns bland annat på justitieministeriets och riksdagens webbplatser.

Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare. På webbplatsen finns inforamtion om att uträtta ärenden och blnaketter, information om service, lagar och den nyheter som berör den offentliga förvaltningen.

De ungas deltagande och påverkan

De unga kan delta och påverka i ungdomsfullmäktige, i skolorna och i medborgarorganisationer. www.nuva.fi som är Förbundet för Finlands Ungdomsråds officiella webbplats och Valtikka.fi är webbplatser som är riktade till de unga. På dem berättar man närmare om ungdomarnas rättigheter och möjligheter att påverka.