Detaljplan för Störsviks infartsväg

Planens läge och utgångspunkt

Planen ligger ca 7 km söderut från kommuncentrum, på Störsviksområdet. Det består huvudsakligen av obebyggd skog och delvis kuperad bergsterräng. Området som skall planläggas innefattar omgivningen kring Timalavägen, som börjar i korsningen av stamväg 51 och Sjundeåvägen. Planeområdets södra del avgränsas av Golfherrgården och Golfcentret.

Mål

Kommunen har inlett uppgörandet av detaljplan på initiativ av markägarna. Man vill med planläggningen bilda en högklasig, havsnära livsmiljö. Ett glest planlagt byaområde kommer att uppstå på planeområdet.

Behandlingsskeden

 • Anhängiggörandet av planen har kungjorts i planläggningsöversikten
 • Planen för deltagande och bedömning har hållits till påseende 1.7.-31.8.2009
  utkastet hölls till påseende 1.7.-31.8.2009, kungjorts på kommunens anslagstavla, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat 23.6.2009
  förslaget hållits till påseende 23.3.-23.4.2010
 • Tekniska nämnden har beslut 14.3.2017 § 37 att uppdatera planehandlingarna och utvecklingsersättningsberäkningarna för förslaget till detaljplan för Störsviks infarsväg och efter uppdateringen ställs planeförslaget på nytt till offentlig behandling
 • 27.3.2017 § 74 beslutade kommunstyrelsen att av kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag för tekniska nämden till budgeten för år 2017 för uppdaterande av planehandlingarna och utvecklingsersättningarna efterso kostnaderna för planläggningen av Störsviks infartsväg varit större än beräknat
 • 3.4.2017 § 38 godkände kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag
 • Planläggningsförslaget för Störsviks infartsvägs område har varit offentligt framlagt 1.6.-3.7.2017 enligt 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i förordningen vid tekniska kansliet (Sjundeåvägen 504) under dess öppettider (kl. 9.00-13.00) och på kommunens webbplats www.sjundea.fi . Framläggningen har kungjorts i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland och så har der betts om utlåtanden av nämnda instaterer. Anmäkrningarna skulle lämnas in under framlähggningstiden till Tekniska nämnden, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå eller tekninen@siuntio.fi
 • Ytterligare information om planen gav planläggaren Maarit Suomenkorpi.
 • Grundtrygghetsnämnden gav sitt utlåtande om planen 14.6.2017 § 27
 • Miljö- och byggnadsnämden gav sitt utlåtande om planen 15.8.2017 § 55
 • Bildningsmänden gav sitt utlåtande om planen 23.8.2017 § 56
 • Tekniska nämnden beslutade 2.11.2017 § 139 godkänna planläggarens förslag till genmälen till anmärkningarna och utlåtandena enligt bilagan, framlägga det i bilagan presenterade förslaget till detaljplan till allmänt påseende och inbegära utlåtanden gällande planeförslaget från de nämnda instanserna

Kungörelse 29.5.2017

Material

Utkast

TEKN 2.11.2017 § 139
Tillfartsväg, karta
Tillfartsväg beskrivning med bilagor

Förslag

Tekniska nämndens beslut 14.3.2017 § 37
Detaljplan för tillfartsväg, beskrivning
Förslag, detaljplan
Illustration
Bilaga1: Programmet för deltagande och bedömning
Bilaga2a: karta
Bilaga2b: karta
Bilaga2c: bestämmelser
Bilaga3: illustration
Bilaga4: blankett för uppföljning av detaljplanen
Bilaga5: detaljplanens statistik
Bilaga6: byggrätt
Bilaga7: genmälen till planeutkastet
Bilaga8: genmälen till förslag
Bilaga9: stamväg 51
Bilaga10: utvecklingskostnadsersättning, markanvändnings- och bygglagen

Övrigt material

Naturvärdesutredning för Störsvik i Sjundeå, 2008
Naturventering för Sjundeås infartsvägs detaljplaneområde, 2009
Landskapsgranskning, 2009
Bulletrutredning för infartsvägen, 2009
Störsviks dlgeneralplan, generalplansbeteckningar
Störsviks delgeneral, planekarta
Sjundeå kommuns klimatstrategi
Trafikutredning för Sunnanviks anslutningsområde vid infartsvägen och SV51
Anslutningslösningar för stamvägen vid Sjundeå, trafikutredning
Trafikutredning, bilaga: avtagsfil
Trafikutredning, bilaga: exempelbilder

Tidigare material

planen för deltagande och bedömning
förslag, kartdel 1
förslag, kartdel 2
förslag, kartdel 3
förslag, planebeskrivning
planläggarens genmälen till förslagsskedets anmärkningar och utlåtanden
tekniska nämndens beslut 14.9.2010

Korrigerat och kompleterat material till detaljplanen

Detaljplanebeskrivning
Illustration
Detaljplanestatistik
Nya byggplatser och byggrätt enligt markägare
Stamväg 51 anslutningslösning
Detaljplanens uppföljningsblankett
Planerarens genmälen till detaljplaneutkastets utlåtanden och anmärkningar
Planerarens genmälen till detalplanebeskrivningens utlåtanden och anmärkningar
Planerarens genmälen till framkomna frågor i tekniska nämnden 14.9.2010
Extra hörande. Åsikter och planerarens genmälen