E-tjänster

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster tar i bruk en elektronisk e-tjänstplattform
fr.o.m. 3.2.2020. Genom tjänsten kan vårdnadshavaren uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende av tid och plats.
E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.

Inloggning till småbarnspedagogikens e-tjänstportal sker med vårdnadshavarens bankidentifieringskod
via suomi.fi. Efter inloggningen finns uppgifter om barnet och familjen (på svenska eller finska) färdigt på befolkningsregistersystemet (BDS),
som e-tjänstprogrammet har förbindelse till.

Logga in på eTjänsten

på svenska: https://sote.easiointi.fi/sv/web/siuntio-vaka

på finska:  https://sote.easiointi.fi/fi/web/siuntio-vaka

ANSÖKNINGAR I ELEKTRONISKT FORMAT

  • den kommunala småbarnspedagogiksansökan för barn 0-5 år
  • servicesedel för ordnande av privat småbarnspedagogik (Obs! ansökan om vårdplats sker direkt till ett privat daghem. När platsen har bekräftats ansöker familjen om servicesedeln).

Man ansöker om plats i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik även i fortsättningen via Wilma.

Anvisningar om ansökandet elektronisk fr.o.m 3.2.2020 finns här

BESLUT I ELEKTRONISKT FORMAT

Kommunal småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om den kommunala småbarnspedagogiken
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter

 Kommunal förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

  • placeringsbeslut om förskoleundervisning (kostnadsfri förskoleundervisning 20 timmar i veckan)
  • kompletterande småbarnspedagogik (antal timmar)
  • beslut om klientavgifter inom kompletterande småbarnspedagogik

 Privat småbarnspedagogik hos serviceproducent

  • placeringsbeslut om privat småbarnspedagogik
  • beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter
  • beslut om servicesedelns värde i privat småbarnspedagogik

Infobrev till familjerna finns här

Infobrev till privata serviceproducenter på finska finns här
(översättning på kommande)

Alla ändringar angående småbarnspedagogik ska fortfarande göras med en pappersblankett. Ändringsblanketter finns på kommunens webbplats/ Småbarnspedagogik.

ELEKTRONISKT MEDDELANDE AV VÅRDTIDER FÖR VÅRDNADSHAVARE FR.O.M. 2.3.2020 KOMMUNAL SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH KOMPLETTERANDE SMÅBARNSPEDAGOGIK 

I början av mars inleder man också ett elektroniskt meddelande om vårdtider inom kommunal småbarspedagogik och kompletterande småbarnspedagogik.
De överenskomna vårdtiderna finns i placeringsbeslutet och med enhetens personal har man i serviceavtalet kommit överens om vårdtider eller de har meddelats skriftligt med ändringsblanketten. I e-tjänstportalen antecknas de barnets vårdtider som man har kommit överens om och som har antecknats i beslutet. Dessutom har vårdnadshavarna tillgång till barnets förverkligade vårdtider i den elektroniska plattformen.

Nuvarande kundfamiljer inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning skriver in barnens vårdtider i den elektroniska e-tjänstportalen med bankidentifieringskod. Genom att elektroniskt meddela vårdtider kan vårdnadshavarna följa med hur barnen använder småbarnspedagogikstjänster. Vårdnadshavarna ser de gjorda meddelanden (antalet timmar) på vecko- och månadsnivån. Med hjälp av det elektroniska systemet får man av familjerna uppgifter om barnets frånvarodagar för eventuella klientavgiftskompensationer. Meddelandet om vårdtider hjälper också personalen att sköta om en tillräcklig personalresurs för olika tider av dagen.

Det finns separata anvisningar för meddelandet av vårdtider fr.o.m. 24.2.2020 här

Vi ber alla vårdnadshavare som för närvarande har sitt barn i kommunal småbarnspedagogik eller kompletterande småbarnspedagogik skriva in de barnspecifikt överenskomna småbarnspedagogiktider (vårdtider) i den elektroniska e-tjänstportalen fr.o.m. 2.3.2020.

 

Registerbeskrivningar

Pro Consona (pdf-länk på finska)

Pro consona mobila tjänsten Päivähoito Mukana (pdf-länk på finska)
(ändras på våren 2020 i samband med plan för småbarnspedagogiken)