Elevvården i förskoleundervisningen

Elevvård i förskoleundervisningen

En förskoleelev har rätt till elevvård dvs. omsorg för barnets övergripande välbefinnande både som individ och som en del av gruppen. Som individuella tjänster kan en förskoleelev kostnadsfritt få

-          rådgivningens hälsovårdstjänster
-          skolans psykologtjänster
-          skolans kuratorstjänster

Rätt till förskoleundervisningens elevvård har varje barn i förskoleundervisningen som behöver det inom tidsfristen som bestäms i lagen om elev- och studerandevård.

Elevvården är en viktig del av förskoleundervisningens verksamhetskultur. En elev i förskoleundervisningen har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Elevvården är starkt kopplad till förskoleundervisningens uppdrag att främja barnets förutsättningar att växa,

utvecklas och lära sig. Elevvårdsarbetet styrs i första hand av barnets bästa.

Elevvården förverkligas

Som en gemenskaplig elevvård: Elevvården förverkligas i första hand som förebyggande gemenskaplig elevvård som stödjer hela enheten. Med gemenskaplig elevvård avses en verksamhetskultur och åtgärder som innebär att man inom hela förskoleundervisningsenheten främjar barnens inlärning, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, växelverkan och delaktighet samt en sund, trygg och tillgänglig lärmiljö. Gemenskaplig elevvård förverkligas tillsammans med skolan där förskoleundervisningsenheten är belägen.

Som en individuell elevvård: Barnet har rätt till individuell elevvård och elevvårdens tjänster. Tjänsterna omfattar rådgivningens hälsovårds-, psykolog- och kuratorstjänster.

Elevvården förverkligas som sektorsövergripande samarbete för att stöda förskoleelevens tillväxt och välbefinnande. Därtill är ett konstruktivt och tillförlitligt samarbete med barnets vårdnadshavare viktigt. I elevvårdsarbetet tillämpas de gällande sekretessbestämmelserna.