Faderskapsärenden

Om ett barn föds utom ett äktenskap, förutsätter fastställande av faderskapet åtgärder av barnets föräldrar och av myndigheterna. Faderskapet kan fastställas i mödrarådgivningen under moderns graviditet om det är klart att den som erkänner faderskapet är far till barnet. Dessutom ska modern godkänna erkännandet, modern och erkännaren ska ha med sig de i förordningens fastställda identitetshandlingarna och båda ska förstå betydelsen av erkännandet.

Om faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskap inte har erkänts i rådgivningen innan barnet föds, utreds faderskapet efter att barnet fötts hos barnatillsyningsmannen. Befolkningsregisterhållaren (magistraten) skickar uppgifterna om ett barn som fötts utanför äktenskap till barnatillsyningen varefter barnatillsyningen kallar modern och den eventuella fadern till en utredning av faderskapet. Båda föräldrarna ska personligen vara närvarande vid utredningen av faderskapet. Barntillsyningsmannen har rätt att på begäran av modern ta faderskapsärendet till tingsrätten om mannen inte frivilligt erkänner sitt barn.

En man som erkänt sitt faderskap kan återkalla sitt erkännande genom att lämna in ett skriftligt meddelande om detta till den barnatillsyningsman som tillhandahåller ärendet senast den 30:e dagen efter barnets födelse. Också barnets mor eller mannen som anser sig vara barnets far kan inom den angivna tiden meddela om sin uppfattning, att mannen som erkänt sitt faderskap inte är barnets fader.

Faderskapslagen 2015

Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Om det råder oklarhet kan parterna komma överens om att utföra en rättsgenetisk faderskapsundersökning. För denna undersökning ska parterna besöka barnatillsyningsmannen först efter barnets födelse och erkännandet ska inte utföras i rådgivningen. För undersökningen krävs det strykningsprover från insidan av kinden på personen som ska undersökas hos barnatillsyningsmannen. Provet tas själv under övervakning av barnatillsyningsmannen och barnets prov tas av barnets vårdnadshavare. Barnatillsyningsmannen skickar proven vidare för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria med en remiss av barnatillsyningsmannen.

Även makar kan inom sex månader efter att barnet fötts eller senare, om en annan man har meddelat om sin avsikt att erkänna faderskap, begära om en faderskapsutredning. Då kan det felaktiga faderskapet upphävas med ett beslut av magistraten.

 

Betydelsen av och rättsliga verkan av erkännande av faderskapet


När faderskapet bekräftats uppstår ett rättsligt giltigt släktförhållande mellan barnet och fadern. Med stöd av detta har barnet rätt till underhåll från fadern tills barnet fyllt 18 år. Även efter denna åldersgräns har barnet rätt till underhåll för sin utbildning om det anses skäligt. Dessutom får barnet även arvsrätt efter sin far och faderns släktingar. Barnet får rätt till faderns efternamn samt rätt att träffa och lära känna sin far. Om barnets far omkommer när barnet är minderårigt, har barnet rätt att få den del av familjepensionen som tillhör barnet efter fadern samt rätt att få den pension som efter faderns död eventuellt utbetalas på basis av en försäkring.

Fastställande av faderskapet ger också fadern möjlighet till gemensam eller ensam vårdnad.

.

Kontaktuppgifter

Barnatillsyningsman

Sirpa Mehtonen tfn 019 289 2242

Tidsbeställning må kl 10-12, ti-ons kl 11-12

Barnatillsyningsman

Linda Lehikoinen tfn 019 289 2273

Tidsbeställning må kl 10-12, ti-ons kl 11-12