Kommunstyrelsen beslutade tillsätta en fastighetskommitté som lyder under kommunstyrelsen för tiden 1.8.2018-31.5.2020. Kommittén ska bereda fastighetsinvesteringen.

Sjundeå kommun har beslutat att det framtida skolnätet i kommunen byggs upp i kommuncentrum (FGE 11.1.2017 § 124, FGE 9.4.2018 § 42). Därför har kommunstyrelsen (KST 26.2.2018 § 64) beslutat inleda projektet och välja en projektchef som främjar projektet.

För planerandet av projektet och för beaktande av användarnas åsikter skulle det vara viktigt att utse en kommitté som koordinerar fastighetsinvesteringarna och som skulle bestå av representanter av i varje fall förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

Kommitténs uppgift skulle vara att tillsammans med tekniska direktören bereda projektet och där tillhörande ärenden, så som informerandet. Kommittén är underställd kommunstyrelsen. Ordföranden och föredraganden sammankallar kommittén vid behov.

Fastighetskommitténs medlemmar:

Juha-Pekka Isotupa, ordförande
Timo Ryyppö, projektchef, föredragande
Markus Moisio, medlem
Kristian Parviainen, medlem (ersättare Åke Holmlund)
Jere Jantunen, medlem (ersättare Rabbe Dahlqvist)
Carl-Johan Gottberg, medlem (ersättare Harri Myllyniemi)
Mirva Alakoskela, medlem
Pauliina Smolander, medlem
Katarina Lodenius, medlem
Maarit Tuomisto, medlem
Merja Laaksonen, kommunstyrelsen ordförande
Jonas Kujanpää, förvaltningsplanerare, sekreterare

Fastighetskommitténs mötesdagar:

- 19.03.2020