Gå till innehållet

Skolornas klubbverksamhet


Med skolornas klubbverksamhet avses hobbyverksamhet utanför lektionerna som ordnas under skoldagar och som för eleven är frivillig och kostnadsfri. Syftet med klubbverksamheten är att stöda barns och ungdomars mångsidiga växande och utveckling samt att öka elevers delaktighet. I skolornas klubbverksamhet har eleverna möjlighet att

Sjundeå får bidrag från Utbildningsstyrelsen för att anordna klubbverksamhet. Målgruppen för klubbens verksamhet är i första hand elever i årskurs 3–9, eftersom elever i årskurs 1–2 kan delta i kommunens eftermiddagsverksamhet. Även en elev i kommunens eftermiddagsverksamhet kan delta i skolornas klubbar och då meddelar vårdnadshavaren eftermiddagsverksamhetens personal de tider som eleven deltar i klubben.

En del av klubbar har ett begränsat antal deltagare på grund av klubbverksamhetens natur och/eller tillgängliga resurser. När man meddelar om klubbverksamhet anges också maximiantalet deltagare.

De anställda i skolan fungerar i regel som klubbledare. Klubbledare kan också vara anställda i kommunens andra enheter eller  personer som har behörighet som klubbledare. Som klubbledare i skolans klubbverksamhet kan vara till exempel personer från idrottssällskap eller kulturorganisation.

Klubbens verksamhetstid kan vara ett läsår eller en kortare tidsperiod. Också olika temaklubbar som samlas en eller flera gånger kan ordnas. Även andra klubbar kan startas under läsåret och då informeras det skilt om dem.

Skolor ordnar morgonklubbar som erbjuder styrder aktiviteter innan lektionerna börjar. Skolskjuts anordnas inte för deltagande i morgonklubben. Information om morgonklubben ges på Wilma.

Skolorna meddelar vårdnadshavarna och eleverna om klubbarna. Ur skolans meddelande framgår innehållet och målen i verksamheten, uppgifter om ledaren, anmälningsförfarandet, tidpunkt och plats samt övrig information om klubben.

Mer information får du från bildningskansliet via e-post, sivistystoimisto(at)siuntio.fi.

Skjuts

Utbildningsanordnaren är inte förpliktad att sköta om skolskjutsen till skolans klubb, hem från klubben eller från klubben till förskoleundervisning. Man strävar dock efter att ordna skolornas klubbverksamhet så att även de elever som beviljats skjuts kan delta i klubbarna med beaktande av skjutstidtabellerna. En elev kan genom att utnyttja befintliga kollektivtrafiklinjer delta i den av kommunen ordnade klubbverksamheten innan eller efter skoldagen.