Gå till innehållet

Småbarnspedagogik

En flicka och en pojke står på en bro och håller om varandra medan de kollar ner i ån.

Sjundeå har tre finskspråkiga och ett svenskspråkigt daghem samt en finskspråkig och en svenskspråkig förskoleenhet.


Allmänt om småbarnspedagogik

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Småbarnspedagogik verkställs i enlighet med den nationella planen för småbarnspedagogik och kommunens egna planer samt enhets- och barngruppsvisa planer. För varje barn görs en individuell plan för småbarnspedagogik i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Verksamhetsenheterna sammanställer enhetsvisa verksamhetsplaner som baserar sig på Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogik. Vid sammanställningen av planen veaktas årdnadshavarnas och barnens synpunkter och önskemål.

Ansökan om småbarnspedagogik

Du kan året om ansöka om en plats för ditt barn i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Ansökan görs via E-tjänster elektroniskt. Om du inte har möjlighet att göra ansökan på elektroniskt kan du fylla i småbarnspedagogiksansökan skriftligt.

Lämna in ansökan senast fyra månader innan barnet har behov av en plats. Om du har ett brådskande behov av en plats, exempelvis på grund att sysselsättning, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Beslutet om barnets plats i småbarnspedagogik skickas till familjen senast två månader innan det finns behov av vård. I brådskande fall är behandlingstiden kortare.

En sökande som inte är bosatt i kommunen måste ange både sin nuvarande adress och sin kommande adress i Siuntio.

Den ifyllda småbarnspedagogiksansökan returneras till Sjundeå kommun, Bildningskansliet/Småbarnspedagogik, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller som skyddat e-post till varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Behandling av ansökningar

Man följer hela tiden med småbarnspedagogiksansökningar som lämnas in till kommunen. Ansökningarna behandlas två gånger i månaden i småbarnspedagogikens styrgrupp tillsammans med de serviceområdesansvariga.

I beviljandet av småbarnspedagogiksplatser tar man i mån av möjlighet hänsyn till familjernas behov och önskemål och samtidigt iakttar man helheten av lediga platser i kommunen.

Mottagande eller ändring av plats i småbarnspedagogiken

Till småbarnspedagogiksbeslutet har bifogats en blankett och man fyller i och returnera blanketten för att meddela att man tar emot platsen eller frånsäger sig den. Det inledningsdatum som meddelats i beslutet kan vid behov flyttas högst en (1) månad framåt. Dessa uppgifter och eventuella ändringar ska meddelas med den ovannämnda blanketten och den ska returneras inom två veckor efter att beslutet mottagits. I annat fall förfaller beslutet.

Om dagvårdsplatsen inte annullerats innan vården inleds, uppbärs en halv månads vårdavgift.

Med den här blanketten bekräftar man mottagandet av beviljad plats i småbarnspedagogiken eller alternativt att platsen inte tas emot.

Med blanketten nedan kan man meddela ändringar eller säga upp platsen i småbarnspedagogiken eller kompletterande småbarnspedagogiken eller kompletterande småbarnspedagogiken i förskoleundervisningen.

Servicekontrakt

Blanketten nedan fylls i vid inledande av småbarnsforstran och förskoleundervisningen. Blanketten postas till varje kund i samband med beslutet.

Ett servicekontrakt görs för varje barn som börjar i småbarnspedagogik och uppdateras i början av varje verksamhetsår. I kontraktet behandlas saker som påverkar vårdförhållandet.

Andra blanketter

Med denna blankett anmäls om matgäst som behöver vegetarisk mat och/eller följer specialdiet
(blanketterna när på finska, översättning på kommande)

Småbarnspedagogikens mål

1) hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling,

2) stödja barnets förutsättningar för inlärning och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet,

3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande,

4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar inlärning och är hälsosam och trygg,

5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken,

6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund,

7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, organisera ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete,

8) utveckla barnets förmåga till samarbete och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap,

9) säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt,

10) i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet.

Bekanta dig också med dessa:

Sjundeås plan för småbarnspedagogik
Planen för småbarnsfostran är  föpliktande och dess uppgift är att styra småbarnspedagogiken i kommunen.

Sjundeås plan för småbarnspedagogik berör alla kommunala och privata verksamhetsenheter i Sjundeå kommun. Planen för småbarnspedagogik är uppgjord med samma innehåll både för den finskspråkiga och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Språkstigen
Information om språkstigen för Sjundeå kommuns småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

SIVKESU
Utvecklingsplanen för utbildnings- och välfärdstjänster (SIVKESU) tar hänsyn till de utbildnings- och välfärdstjänster som kommunen tillhandahåller.

Plan för kultrurfostran
Information om Sjundeå kommuns kulturstig.