Gå till innehållet

Att börja i småbarnspedagogiken


En mamma lämnar sin lilla son till en daghemsanställd.

Det är en stor förändring för både barnet och familjen då barnet börjar i småbarnspedagogiken och det inverkar på hela familjens vardag. Därför är det ytterst viktigt att man förbereder sig väl och att både hemmet och personalen inom småbarnspedagogiken samarbetar med tanke på barnets bästa och för att stöda barnets välbefinnande ända från början.

I början av småbarnspedagogiken är alla uppgifter om barnet mycket viktiga för personalen. Det är viktigt att den småbarnspedagogiska verksamhetsenheten får basuppgifterna om barnet redan under den period som barnet bekantar sig med småbarnspedagogiken, så att barnets individualitet kan beaktas och att barnet kan erbjudas trygg vård på bästa möjliga sätt i samarbete med vårdnadshavarna.

I samband med ifyllandet av blanketten för förhandsuppgifter kan vårdnadshavarna fundera över sådant som berör inledandet av småbarnspedagogiken och beskriva sitt barn.

Småbarnspedagogikens inledande samtal

Inom småbarnspedagogiken inleds samarbetet mellan vårdnadshavarna och personalen med ett möte som vi kallar för inledande samtal.

Småbarnspedagogikens personal rekommenderar att vårdnadshavarna kommer till det inledande samtalet utan barn. På detta sätt försäkrar man sig om att vårdnadshavarna och personalen blir bekanta med varandra och vårdnadshavarna har möjlighet att berätta om sitt barn, vilket i sin tur hjälper personalen inom småbarnspedagogiken att lära känna barnet. Under samtalet berättar föräldrarna om barnets behov, familjens vanor och barnets intressen. Dessutom kommer föräldrarna och de fostringsansvariga i gruppen överens om tidtabellen för inledande av småbarnspedagogiken. De fostringsansvariga i gruppen berättar också om daghemmets vardag; om praxisen och verksamheten i daghemmet.

I samband med det inledande samtalet kommer man överens om hur barnet ska bekanta sig med småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogikens serviceavtal

Före småbarnspedagogiken inleds eller senast under de första dagarna ska vårdnadshavarna och personalen i barnets grupp uppgöra småbarnspedagogikens serviceavtal. Det kan göras hemma hos barnet eller vid den vårdplats där barnet börjar. Inledande av småbarnspedagogiken och undertecknande av serviceavtalet är ett medvetet val att med sina handlingar stöda barnets växande, utveckling och lärande som helhet.

Barnet och vårdnadshavarna bekantar sig med småbarnspedagogiken

Man kommer överens om hur länge barnet ska bekanta sig med småbarnspedagogiken enligt familjens och barnets individuella behov. Man kommer överens om antalet besök tillsammans med personalen. I samband med inledande av småbarnspedagogiken är det viktigt att beakta att barnet kan lämnas i småbarnspedagogiken utan vårdnadshavare tidigast från den dag då placeringsbeslutet träder i kraft. Också försäkringarna gäller från den dag då placeringsbeslutet träder i kraft.

Vårdnadshavarna ska i ansökan om småbarnspedagogik beakta att startdatumet är den dag då barnet för första gången kan lämnas i småbarnspedagogiken utan vårdnadshavare.