Gå till innehållet

FamiljedagvårdFamiljedagvård är ett hemlikt alternativ för barn som behöver dagvård. Familjedagvårdaren är anställd hos kommunen och sköter barnen i sitt eget hem. En liten grupp erbjuder barnet en lugn vardag och lekomgivning. Familjedagvårdarna förverkligar tillsammans med banrnen kommunens plan för småbarnspedagogik under alla vårddagar.

Inom famijedagvården anpassas vårdarens arbetstider enligt barnens vårdtider. Verksamhetstiden är i regel 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar i veckan. Överskriden arbetstid jämnas ut som lediga dagar för vårdaren och då ordnas barnens vård vid ett överenskommet reservdaghem. Småbarnspedagogiksavgiften för familjedagvård fastställs enligt samma kriterier som inom daghemsvården

Familjedagvårdarna och barngruppens storlek

I Sjundeå är två professionella familjedagvårdare verksamma och de betjänar på finska. I en familjedagvårdares barngrupp kan samtidigt vårdas fyra barn under skolåldern inklusive vårdarens egna barn under skolåldern.

Reservdagvård

Varje barn i familjedagvård har en reservvårdplats (daghem) som familjerna gärna ska bekanta sig med separat. Man kommer överens om reservvårdsplatsen innan småbarnspedagogiken inleds.

Att ordna vårdplats

Man strävar efter att ordna vårdplats i familjedagvård enligt familjernas önskemål och behov. Vårdplats kan ändå inte alltid erbjudas helt i närhetetn av hemmet.

Det är den serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken som fungerar som närmaste chef för familjedagvården och som ansvarar för den pedagogiska handledningen och övervakningen av familjedagvårdens verksamhet.

Gör så här

Du kan året om ansöka om en plats för ditt barn i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Ansökan görs via E-tjänster(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) elektroniskt. Om du inte har möjlighet att göra ansökan på elektroniskt kan du fylla i småbarnspedagogiksansökan skriftligt.

Lämna in ansökan senast fyra månader innan barnet har behov av en plats. Om du har ett brådskande behov av en plats, exempelvis på grund att sysselsättning, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Beslutet om barnets plats i småbarnspedagogik skickas till familjen senast två månader innan det finns behov av vård. I brådskande fall är behandlingstiden kortare.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få en familjedagvårdsplats.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Kontaktuppgifter