Gå till innehållet

Fortsättningstillstånd


Ett bygglov förfaller om byggarbetena inte har inletts inom tre år eller slutförts inom fem år. Åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder och ett rivningstillstånd förfaller om åtgärden inte är utförd inom tre år. Tidsfristen börjar räknas från den dag som tillståndet vinner laga kraft.

Man kan ansöka om fortsättningstid för bygglov och åtgärdstillstånd och byggnadstillsynsmyndigheten kan bevilja högst två år fortsättningstid för inledandet av arbetena. Detta förutsätter gällande rättsliga förutsättningar för byggandet eller andra åtgärder. För slutförandet av arbetena kan tidsfristen förlängas med högst tre år i taget. För inledandet av arbetena kan giltighetstiden förlängas endast en gång.

Gör så här

Ansök om fortsättningstillstånd via tjänsten Lupapiste.fi. Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.