Gå till innehållet

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion


Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion har i uppgift att bl.a. godkänna för- och grundskoleundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den svenskspråkiga sektionens möten kallas en representant för Sjundeå svenska skolas personal och en representant för den svenskspråkiga förskoleundervisningens personal.

Sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 3-4 gånger i året.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Laila Andersson (Anette Flygar)

Viceordförande

Karl Nilsson (Hilkka Toivonen)

Övriga medlemmar

Catharina Dannbäck (Ingeborg Malm)
Jari Alopaeus (Peppe Forsblom)
Roger Dahlqvist (Tony Böckerman)

(de personliga ersättarna inom parentes)

Kommunstyrelsens representant

Susanne Ekström

Föredragande

Rektor Katarina Lodenius, serviceområdesansvarig Nina Isometsä

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala