Grundvatten

Siuntion kunnan alueella sijaitsevat Gårdskullan, Suitian, Nikuksen, Syvälammen, Tallmalmenin, Störsvikin, Timalabergenin, Hagabackan ja Göksin pohjavesialueet. Lisäksi osittain Kirkkonummen kunnan alueella sijaitsee Lonnobackan pohjavesialue.

På Sjundeå kommuns område finns det grundvattenområden i Gårdskulla, Svidja, Nikus, Syvälampi, Tallmalmen, Störsvik, Timalabergen, Hagabacken och Göks. Dessutom finns Lonnobacka grundvattenområde delvis på Kyrkslätts kommuns område.

Vattnet i Sjundeå kommuns vattentäkter är av god kvalitet. För att trygga vattenkvaliteten har man uppgjort en skyddsplan för grundvattenområdena i Sjundeå. För att förminska grundvattenriskerna föreslår man i planen bl.a. att avlägsna oskyddade underjordiska oljebehållare och en övergång till mera miljövänliga uppvärmningsformer. I planen ges även råd för planeringen av markanvändningen.

Ett sammandrag av grundvattenområdenas skyddsplan (2012) i Sjundeå.

Information om val av plats för brunnen och byggande finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Grundvattenområdena är utmärkta på kartan med gult. Det ställe som varit utmärkt i kommuncentrum är borttaget år 2011 från grundvattenklassificeringen.