Hälsovårdscentralen och jour

På hälsocentralens mottagningar sköts under tjänstetid (kl. 8-16) både akuta sjukdomsfall och långtidssjukdomar samt utskrivs intyg och utlåtanden. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren kunden till specialsjukvård. Kommuninvånarna uppmanas att i första hand ta kontakt med Sjundeå hälsocentral.

I sjukvårdsärenden kan patienten även söka sig till skötarens mottagning. Skötaren kan bevilja korta sjukintyg vid akutasjukdomsfall.

OBS!
- Om du har reserverad tid behöver du inte anmäla dig
- var vänlig och ta med dig identitetsbevis försett med foto ifall du behöver identifiera dig
- man kan förnya recept via telefon eller lämna in en anhållan om förnyande i en för det ändamålet avsedd postlåda finns i hälsocentralens aula

Lojo Sjukhus samjour

Enligt social- och hälsoministeriets förordning skall jourverksamheten dygnet runt organiseras gemensamt för specialvården och primärvården. HNS Lojo sjukhusområde övertar ansvaret för samjouren inom sitt verksamhetsområde fr.o.m 1.9.2015

Telefonrådgivning gällande behovet av brådskande vård vid Lojo sjukhus jour

Vid Lojo sjukhus jour sköts de patienter dygnet runt, vars vård inte kan skjutas upp till senare utan symptomen förvärras. I annat än nödsitutationer ber vi er ringa till jourpoilkliniken innan ni kommer dit.

Telefonnumret är: 019-380 1200

I enlighet med jourförordningen som trädde i kraft den 1.1.2015 tar jouren vid Lojo sjukhus i bruk en utvärdering av behovet för akutsjukvård. Jouren är avsedd endast för patienter i behov av akut sjukvård och vilkas vård inte kan flyttas framåt utan att symptomen eller skadan förvärras.

Vid jouren görs åt alla patienter en utvärdering av behovet av akut sjukvård och vården inleds så att brådskande fall behandlas först
Ifall besväret inte kräver brådskande vård styrs patienten hem, till hälsocentralen eller t.ex. till företagshäslovården.
Hälsostationerna inom Lojo sjukvårdsområdes kommuner ger hjälp under tjänstetid gällande smärre besvär som inte orsakar omedelbar livsfara. Vänligen kontakta i första hand din egen hälsostation.

När till jouren?

Nödfall  – Ring 112
Om du vet eller befarar att en patient är i livsfara, fungera snabbt och ring omedelbart till nödnumret 112 varifrån du får hjälp och anvisningar.

Brådskande situation – Sök dig omedelbart till jouren

  • intensiv bröstsmärta
  • nya förlamningssymptom, t.ex. akut slapphet eller funktionsnedsättning i en extremitet eller talsvårigheter
  • kraftig blödning (t.ex. blod i kräkning, stort blödande sår)
  • feber hos ett nyfött barn
  • stora skador och benbrott
  • plötslig kraftig huvudvärk
  • andningssvårigheter
  • plötslig akut buksmärta eller förvärrad buksmärta

Även då det gäller ovan nämnda brådskande fall är det oftast nödvändigt att kalla på ambulansen (112) vars personal bedömer situationen och transporterar eller styr patienten till den vårdplats som är lämpligast.

Situation som kräver utvärdering av behovet av akutsjukvård –  Ring jourens telefonrådgivning 019 380 1200 innan du kommer till jourpolikliniken. Sjukskötaren bedömer i telefonen huruvida skadan eller besväret kräver brådskande vård på jouren och ger vid behov vård- och verksamhetsdirektiv. Om du har en jourremiss av en läkare kan du komma till jouren utan att ringa.

Icke brådskande symptom och besvär sköts inte på jouren. Sådana är t.ex. rygg- eller axelsmärta som pågått en längre tid utan att plötsligt ha försämrats, fortsättning på sjukledigheter, förnyande av recept, injektionsvård (t.ex. planerad injektion i led) samt planerade granskningar och borttagning av gips.

 

Kontaktuppgifter

Sjundeå hälsocentral

Charlotta Lönnqvistsvägen 5
02580 Sjundeå

Akut hälsogranskning
044 386 1026 (ej tidsbeställning)

Tidsbeställning må-fre kl 8-16
(09) 2606 1430 eller
(09) 2606 1432 

Hälsocentralsbiträde
(09) 2606 1400

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8
08200 Lohja

Jour
019 380 1200

Anhörigas kontakttelefon för jour patienter
050 427 5600

Allmänmedicinska jour- och övervakningsavdelningen

Jouravdelningen fungerar i samband med jouren och i egenskap av bäddavdelning vid hälsocentral vårdas där patienter som kräver kortvarig övervakning 1 – 3 dygn.

Bedömningsavdelning

kansli
019 369 2811


Intensiv övervakning

kansli
019 380 1502