Hänsynslöshet och brådska i trafiken oroar i Sjundeå

21.11.2019 14:32

Kategori: Turism & Fritid Boende & Miljö

Under hösten utredde man åsikterna om kommunens trafiksäkerhetssituation bland dem som bor och rör sig i Sjundeå. Närmare 450 personer besvarade den elektroniska enkäten. Enkätresultatet har ett budskap framför allt till alla vuxna, eftersom de som besvarade enkäten ansåg att den viktigaste faktorn som främjar trafiksäkerheten utgörs av hur föräldrar och övriga vuxna beter sig i trafiken. Det ansågs också vara viktigt att man vid planläggningen och planeringen av servicenätet beaktar trafiksäkerheten och hur människor rör sig.

25 % av dem som besvarade enkäten ansåg att trafiksäkerheten i Sjundeå är god eller mycket god, 40 % ansåg att trafiksäkerheten är medelmåttlig och resten, 35 % ansåg trafiksäkerheten vara dålig eller mycket dålig. 39 % av dem som svarade berättade att de i trafiken råkat ut för en olycka eller en farosituation med en person- eller paketbil under de senaste åren. 22 % av dem som besvarade enkäten hade råkat ut för en olycka eller en farosituation då de rört sig till fots eller med cykel. På basis av de till kartan anknutna svaren önskade man förbättringar till ställen som innebär problem framför allt för fotgängare och cyklister (40 % av de till kartan anknutna svaren gällde dylika problemställen).

Enligt enkätresultatet utgör inte problemen i trafikomgivningen orsaken till trafikförseelserna. Man ansåg däremot att de mest allmänna orsakerna till förseelserna är hänsynslöshet och tanklöshet samt brådska. De som besvarade enkäten erkände att de också själv gör sig skyldiga till trafikförseelser. En tredjedel av dem som besvarade enkäten sade sig någon gång köra överhastighet. en sjättedel av dem som besvarade enkäten sade att de någon gång under körningen använder en smarttelefon utan handsfree-apparatur. Typiskt var också att köra då man är trött. Endast under en femtedel av dem som besvarade enkäten berättade att de aldrig sätter sig vid ratten då de är trötta.

Speciellt ungdomar och unga vuxna råkar ut för olyckor i vägtrafiken

Under åren 2014–2018 fick polisen kännedom om 126 olyckor i vägtrafiken i Sjundeå. I olyckorna dog en person och 32 skadades. Av dem som skadats var nästan hälften (47 %) personer i åldern 15–24. Av dem som skadats var hälften (50 %) personbilsförare, 16 % passagerare i personbilar och 13 % mopedförare. Olyckan som ledde till dödsfallet var en cykelolycka.

Alla olyckor i vägtrafiken som skedde i Sjundeå kommun ledde kalkylmässigt till totalkostnader om ungefär 600 000 euro årligen för samhället. Den mest riskabla vägen är stamväg 51, där 43 % av de olyckor skedde som ledde till personskador under åren 2014–2018.

Trafiksäkerhetssituationen i Sjundeå motsvarar medeltalet i hela landet, då man granskar antalet döda och skadade i trafikolyckor i relation till invånarantalet. Däremot är Sjundeås trafiksäkerhetssituation aningen sämre jämfört med medeltalet för Nyland. I de trafikolyckor som skedde i Sjundeå under åren 2014–2018 var antalet offer årligen 107 personer/100 000 invånare, då medeltalet för Nyland var 81 offer/100 000 invånare.

Vid olycksanalysen användes uppgifter i Statistikcentralens och Trafikledsverkets olycksregister om olyckor som inträffat i vägtrafiken i Sjundeå under åren 2014–2018. Granskningen upptog alla olyckor som hade kommit till polisens kännedom.

Uppdateringen av trafiksäkerhetsplanen är i gång i Sjundeå. Sjundeå kommun och Nylands NTM-central samarbetar kring uppdateringen. Sakkunniga inom trafik och trafiksäkerhet har nyligen på plats granskat ställen i trafikmiljön som kunde förbättras. Vid bestämmandet av förbättringsbehoven har man använt sig av bl.a. den respons som man fått in via invånarenkäten. Dessutom bearbetas verksamhetsprogrammet för trafiksäkerhetsarbetet av kommunens olika avdelningar och samarbetsparter. Planen färdigställs i sin helhet i början av år 2020.

I samband med trafiksäkerhetsenkäten utlottades ett pris bland dem som inlämnat sina kontaktuppgifter. Utlottningen skedde 22.10.2019 och vinnarna har kontaktats personligen.

Planeringsarbetets material sparas in på kommunens nätsidor i adressen:

https://www.sjundea.fi/trafiksakerhet

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Sjundeå kommun, Markus Moisio, tel. 044 386 1099

Nylands NTM-central, Herkko Jokela, tel. 0295 021 367

Planeringskonsult Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, tel. 050 358 0733