Hemvårdens stödtjänster

Måltidsservice

På särskilda grunder finns möjlighet till hemtransport av måltiden eller menumat-måltid 9,10 €/ måltid. Måltidsservice är avsedd för personer som på grund av sin funktionsförmåga eller hälsa inte klarar av att själv hämta eller tillreda sin måltid. Klienten får ett skriftligt beslut gällande måltidsservicen hemskickat.

Butiksservice

Klienter med regelbunden hemvård har möjlighet att få butiksservice en gång per vecka. Det öppnas ett konto med ett skilt avtal till Sjundeå S-Market som hemvårdens personal har användningsrättighet till. Butksservice kan fås en gång per vecka. Priset för butiksservicen är 16,90 €/ gång.

Klädvård

Klienter med regelbunden hemvård har möjlighet att få klädvård en gång per vecka, ifall det inte finns möjlighet att tvätta byk i eget hem. Priset för klädvård är 16,90 €/ gång.

Färdtjänst

Den i socialvårdslagen avsedda färdtjänst är ämnad för klienter som på grund av sjukdom eller handikapp har anmärkningsvärda svårigheter att röra sig med allmänna kommunikationsmedel eller servicetrafiken. Avsikten med färdtjänst är att stöda klintens möjligheter att själv sköta sina ärenden, självständigt boende samt att främja klintens sociala liv. Vid beviljandet av färdtjänst beaktas den sökandes inkomster och förmögenhet.

En egen ansökan om färdtjänst skall lämnas in skriftligen. Bedömningen av behovet av färdtjänst bygger på en kartläggning av livssituationen, livsmiljön och den funktionsnedsättning som följer av sjukdomar, dålig kondition och/eller handikapp. Till stöd för beslutet kan man använda ett utlåtande av en sjukskötare då det gäller hemvårdsklienter och av en läkare då det gäller andra. Behovet av färdtjänst skall framgå av utlåtandet.

Vid bedömningen av behovet av färdtjänst utreds även den sökandes förmåga och möjligheter att använda kollektivtrafik och kompletterande servicelinjer.

Om den sökande har tillgång till bil i sitt eget hushåll, beviljas färdtjänst i regel inte. Den sökande skall lämna en skriftlig utredning om användning av familjens/egen bil i samband med ansökan om färdtjänst.

Självrisken för stödtagaren är gällande busstaxa.

Stödet beviljas tillsvidare och vid behov för ett år i taget.

Stödet beviljas för resor rekreation och för att uträtta ärenden, högst åtta enkelresor i månaden inom klientens hemkommun.

Då det är frågan om ett par beaktas stödet som personlig förmån.

Anvisning för taxianvändare

Trygghetstelefon

Denna tjänst är en stödtjänst i enlighet med 9 § i socialvårdsförordningen, dvs. det är en behovsprövad stödform. Vid grundtrygghetsavdelningen i Sjundeå överlämnas en trygghetstelefon till person som bor ensam, som på grund av sjukdom eller handikapp upplever sig otrygg eller efter utskrivning från sjukhuet behöver trygghetsservice dygnet runt under rehabiliteringen. Inkomstgränsen är 1 400 euro/månad brutto. Med särskilda skäl kan trygghetstelefon beviljas även till person som lever i parförhållande. Då är inkomstgränsen 2 100 euro/månad brutto. Till bruttoinkomsterna räknas inte bostadsbidrag, frontmannatillägg eller handikappbidrag/vårdbidrag för pensionstagare. Trygghetstelefonen beviljas tillsvidare efter förmögenhetsprövning.

Månadsavgift för trygghetstelefon är 30,00 euro.

Om ovannämnda kriterier inte uppfylls är det ändå möjligt att anskaffa en trygghetstelefon. Grundtrygghetsavdelningen kan vid behov ge information om anskaffning av en trygghetstelefon.

Ansökan

Ansökan till äldreservicen för bedömning av servicebehov

Tilläggsuppgifter

Tf.förman för omsorgstjänster

050 594 1746

Hemvårdens sjuksskötare

telefontid vardagar 12-14
050 594 1745 eller
050 412 4082