Hemvårdens stödtjänster

Måltidsservice

På särskilda grunder finns möjlighet till hemtransport av måltiden eller menumat-måltid 10 €/ måltid. Måltidsservice är avsedd för personer som på grund av sin funktionsförmåga eller hälsa inte klarar av att själv hämta eller tillreda sin måltid. Klienten får ett skriftligt beslut gällande måltidsservicen hemskickat.

Butiksservice

Klienter med regelbunden hemvård har möjlighet att få butiksservice en gång per vecka. Det öppnas ett konto med ett skilt avtal till Sjundeå S-Market som hemvårdens personal har användningsrättighet till. Butksservice kan fås en gång per vecka. Priset för butiksservicen är 16,90 €/ gång.

Klädvård

Klienter med regelbunden hemvård har möjlighet att få klädvård en gång per vecka, ifall det inte finns möjlighet att tvätta byk i eget hem. Priset för klädvård är 16,90 €/ gång.

Färdtjänst

Den i socialvårdslagen avsedda färdtjänst är ämnad för klienter som på grund av sjukdom eller handikapp har anmärkningsvärda svårigheter att röra sig med allmänna kommunikationsmedel eller servicetrafiken. Avsikten med färdtjänst är att stöda klintens möjligheter att själv sköta sina ärenden, självständigt boende samt att främja klintens sociala liv. Vid beviljandet av färdtjänst beaktas den sökandes inkomster och förmögenhet.

En egen ansökan om färdtjänst skall lämnas in skriftligen. Bedömningen av behovet av färdtjänst bygger på en kartläggning av livssituationen, livsmiljön och den funktionsnedsättning som följer av sjukdomar, dålig kondition och/eller handikapp. Till stöd för beslutet kan man använda ett utlåtande av en sjukskötare då det gäller hemvårdsklienter och av en läkare då det gäller andra. Behovet av färdtjänst skall framgå av utlåtandet.

Vid bedömningen av behovet av färdtjänst utreds även den sökandes förmåga och möjligheter att använda kollektivtrafik och kompletterande servicelinjer.

Om den sökande har tillgång till bil i sitt eget hushåll, beviljas färdtjänst i regel inte. Den sökande skall lämna en skriftlig utredning om användning av familjens/egen bil i samband med ansökan om färdtjänst.

Självrisken för stödtagaren är gällande busstaxa.

Stödet beviljas tillsvidare och vid behov för ett år i taget.

Stödet beviljas för resor rekreation och för att uträtta ärenden, högst åtta enkelresor i månaden inom klientens hemkommun.

Då det är frågan om ett par beaktas stödet som personlig förmån.

Anvisning för taxianvändare

Trygghetstelefon

Denna tjänst är en stödtjänst i enlighet med 9 § i socialvårdsförordningen, dvs. det är en behovsprövad stödform. Vid grundtrygghetsavdelningen i Sjundeå överlämnas en trygghetstelefon till person som bor ensam, som på grund av sjukdom eller handikapp upplever sig otrygg eller efter utskrivning från sjukhuet behöver trygghetsservice dygnet runt under rehabiliteringen. Inkomstgränsen är 1 400 euro/månad brutto. Med särskilda skäl kan trygghetstelefon beviljas även till person som lever i parförhållande. Då är inkomstgränsen 2 100 euro/månad brutto. Till bruttoinkomsterna räknas inte bostadsbidrag, frontmannatillägg eller handikappbidrag/vårdbidrag för pensionstagare. Trygghetstelefonen beviljas tillsvidare efter förmögenhetsprövning.

Månadsavgift för trygghetstelefon är 30,00 euro.

Om ovannämnda kriterier inte uppfylls är det ändå möjligt att anskaffa en trygghetstelefon. Grundtrygghetsavdelningen kan vid behov ge information om anskaffning av en trygghetstelefon.

Ansökan

Ansökan till äldreservicen för bedömning av servicebehov

Service utan meromsättningsskatt (momsskatt)

Hemservice utan momsskatt

Det är möjligt att erhålla hemservice och dess stödtjänster utan momsskatt. Momsfri service kan fås om man är i behov av stöd på grund av nedsatt funktionsförmåga till följd av ålder eller sjukdom. Med åldrandet minskar funktionsförmågan och behov av hjälp och stöd ökar. Vid insjuknande kan behov av hjälp uppstå även plötsligt. Det är möjligt att i samband med skattedeklarationen ansöka om hushållsavdrag för tjänster utan momsskatt.

Vad avses med hemservice och dess stödtjänster?

Med hemservice avses uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg samt till det övriga dagliga livet. Med hemservicens stödtjänster avses till exempel måltids-, klädvårds-, städ-, bad- och ledsagningstjänster samt service som främjar socialt umgänge.

När kan man få socialtjänster utan momsskatt?

Tjänster av en privat serviceproducent kan erhållas momsfritt. En förutsättning är att klienten har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller ålder. Därtill ska serviceproducentens verksamhet övervakas av socialmyndigheterna.

Serviceproducenten ska vara antecknad i registret för privata serviceproducenter (www.ytj.fi) eller ha gjort en anmälan om service och stödtjänster till den kommunen där producenten är verksam. Producenter för stödtjänster behöver inte vara i registret, men har en skyldighet att göra en anmälan till kommunen.

Det ska beaktas, att möjlighet till momsfrihet gäller endast den service och i den omfattning som den privata serviceproducenten har antecknas i registret för eller har gjort sin anmälan om. Serviceproducenten ska ha uppgjort en serviceplan tillsammans med klienten och ett serviceavtal om producerande av socialvårdstjänster. Därtill ska serviceproducenten ha utnämnt en kvalitetsansvarig samt ha en egenkontrollplan. 

Förutsättningar till serviceproducenten:

  • Anmälan till kommunen / tillstånd att utöva verksamhet
  • Uppgjord serviceplan tillsammans med klienten
  • Serviceavtal om producerande av socialvårdstjänster
  • En serviceansvarig


Serviceplanen

Om klienten köper service av en privat serviceproducent på basis av ett skriftligt avtal är det på serviceproducentens ansvar att uppgöra planen tillsammans med klienten. Serviceplanen ska innehålla uppgifter om klientens funktionsförmåga, behov av service och vård samt mål. Därtill ska planen innehålla åtgärder för att förverkliga målen och vid behov också vårdanvisningar.

Hur gå tillväga?

Klienten väljer bland områdets registrerade privata socialserviceproducenter den serviceproducent hen vill och ingår ett serviceavtal med den. Klienten berättar och beskriver hur funktionsförmågan har blivit nedsatt och hurdan hjälp hen behöver. Det behövs inga officiella utlåtanden eller läkarintyg. Efter det kommer klienten och serviceproducenten överens om vilken hjälp eller service klienten behöver och hur ofta. Efter det beslutar serviceproducenten ifall klienten är berättigad till momsfritt pris för servicen.

Kan jag även få hushållsavdrag?

För att ytterligare få hushållsavdrag för momsfri service ska arbetet vara sedvanlig omsorgs- eller vårdtjänst eller hushållsarbete som utförs i huvudsak hemma. Avdrag kan också fås för ett arbete som har utförts i den skattskyldiges eller makas/makes föräldrars eller far/morföräldrars bostad.

Momsfria hemserviceproducenter godkända av Sjundeå kommun

Tilläggsuppgifter

Tf.förman för omsorgstjänster

050 594 1746

Hemvårdens sjuksskötare

telefontid vardagar 12-14
050 594 1745 eller
050 412 4082