HINKU-projektet

Sjundeå anslöt sig till HINKU-projektet år 2013. Av de västnyländska kommunerna anslöts sig också Hangö, Raseborg och Lojo till HINKU-projektet år 2013. Ingå anslöt sig till projektet år 2014 och Kyrkslätt år 2017.

I projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU) kommer kommuner, företag och invånare upp med idéer och förverkligar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. HINKU-kommunerna strävar att minska utsläppen av växthusgaser tidigare än de nationella målen stipulerar. Kommunerna har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2007. Som delmål fungera minskande utsläpp av växhusgaser med minst 15 % fram till år 2016 och minst 30 % fram till år 2030. Vid sidan av de minskade utsläppen, bygger kommunerna grunden för framtidens konkurrenskraft genom att skapa nya möjligheter för affärsverksamhet.

Man minskar på utsläppen särskilt genom att förbättra energieffektiviteten och genom att öka användningen av förnybar energi. Förutom kommunens egen verksamhet kan kommunerna genom sitt beslutsfattande påverka bl.a. utsläppen från markanvändningen, energiproduktionen och trafiken.

I februari 2013 undertecknade Sjundeå kommunernas avtal om energieffektivitet med arbets- och näringsministeriet. Kommunstyrelsen beslöt den 10.10.2016 § 164 att Sjundeå kommun förbinder sig till den nya avtalsperioden 2017-2025 och dess energiinbesparingsmål. Avtalets mål är att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi. Med dessa åtgärder kan man, förutom att man förbättrar energieffektiviteten, även förbättra lönsamheten i kommunens verksamhet.

Sjundeå kommuns Hinku-verksamhetsplan (Kommunfullmäktige 8.10.2012 § 74).

Sjundeå kommuns Hinku-verksamhetsplan för åren 2020-2023 (2.11.2021). Uppdateras i samband med Sjundeås Hinku-arbetsgruppens möten.

Tilläggsuppgifter om det gemensamma projektet som 82 kommuner är med i finns på hiilineutraalisuomi.fi.

HINKU-utsläppsberäkningar 2005–2019 för kommunerna i Finland från Finlands miljöcentral

Fördelning av växthusgasutsläpp i Sjundeå (2019)

Sommaren 2014 tillfrågades sjundeåborna om deras åsikter gällande klimatförändringen och dess stävjande. Sammandrag av svaren (på finska)

Kommunens klimatprogram

Tilläggsinformation

HINKU-koordinator

Förvaltningsplanerare
Jonas Kujanpää

E-post
fornamn.efternamn(at)sjundea.fi