Inbjudan till diskussions- och informationsmöte tisdag 16.1.2018 kl. 17.30–19.00

11.01.2018 09:26

Kategori:

Överlåtelse av Störsviks kommunala daghems fastighet till en privat serviceproducent

Målet är att Störsviks daghemsbyggnad skulle förnyas inom de närmaste åren. Hyresavtalet för den befintliga flyttbara byggnaden avslutas sommaren 2019.

Kommunfullmäktige beslutade FGE 11.12.2017§ 124 att i den fortsatta planeringen av bildningstjänsterna framskrider kommunen så, att investeringarna riktas mot det bildningscampus som bildas i kommuncentrum och att i förverkligandet av campuset förenas både reparerande av gammalt och byggande av nytt. Därtill ska verksamheterna komprimeras. I de givna riktlinjerna beaktades inte småbarnspedagogikens behov på Störsviks område. På grund av detta ska det granskas separat.

I enlighet med Sjundeå kommuns servicenätverksutredning behandlar bildningsnämnden vid sitt följande möte 17.1.2018 en eventuell överlåtelse av Störsviks kommunala daghem till en privat serviceproducent. Avsikten är att en privat serviceproducent bygger ett nytt daghem istället för det befintliga daghemmet. För att kommuninvånarna ska kunna använda det privata daghemmets tjänster, föreslås det för bildningsnämnden att kommunen tar i bruk en ny sorts servicesedel fr.o.m. 1.8.2018.

I enlighet med Sjundeå kommuns förvaltningsstadga är det kommunfullmäktige som fattar det verkliga beslutet om överlåtelsen av fastigheten.

Hörande av kommuninvånarna

Enligt 22 § i kommunallagen har kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet.

I Störsviks daghem (Störsviksvägen 232) ordnas tisdag 16.1.2018 kl. 17.30–19.00 ett diskussions- och informationsmöte om privatiseringen av daghemsverksamheten. Promemorian från mötet skickas till bildningsnämnden för kännedom. Alla som är intresserade av ärendet är välkomna!

Kommuninvånarna kan också lämna in ett skriftligt utlåtande i ärendet. Utlåtandet ska skickas till sivistystoimisto(at)siunti.fi eller Sjundeå kommun, Bildningskansliet, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå.

 

Ytterligare information:

Bildningsnämndens föredragningslista http://siuntio.fi/default.asp?id_sivu=503&alasivu=503&kieli=752

Sjundeå kommuns servicenätverksutredning 2016 http://siuntio.fi/default.asp?id_sivu=503&alasivu=503&kieli=752

Chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela, fornamn.efternamn@sjundea.fi, tfn 09 2606 11

Bildningsdirektör Jukka Pietinen fornamn.efternamn@siuntio.fi, tfn 09 2606 11