Information till vårdnadshavarna till elever i den grundläggande utbildningen i Sjundeå

26.08.2019 14:23

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Sjundeås läroplan för den grundläggande utbildningen förnyas för att motsvara ändringar och kompletteringar  i de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen angående undervisningen i A1-språk i årskurs 1-2. Inom den grundläggande utbildningen i Sjundeå tidigareläggs undervisningen i A2-språk för att inledas i årskurs 3. 

Bildningsnämnden beslutade vid sitt möte 12.6.2019 om timfördelningen för den grundläggande utbildningen, i vilken beaktas ändringar i de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen samt tidigareläggning av A2-språk. 

Följande siffror i  läroplanen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå har ändrats: 

1.4.1 Timfördelning 

12.3  Kurser för frivilliga och valfria språk 

13.1  Övergång från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen samt uppdraget i årskurs 1-2 

13.4.2.  Det andra inhemska språket 

13.4.3.  Främmande språk 

14.1   Övergångsskedet mellan klasserna 2 och 3 samt uppdraget i årskurs 3-6 

14.4.3.  Främmande språk 

Vårdnadshavarna har möjlighet att ge utlåtanden om de nämnda delarna i läroplanerna. De skriftliga utlåtandena ska lämnas in senast 02.09.2019 via denna länk. 

Utkastet till den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå finns under adress www.siuntio.fi -> Koulutus -> Perusopetus -> Opetussuunnitelma  

I enlighet med grunderna för läroplanerna har Sjundeå kommun utarbetat kommunspecifika riktlinjer och preciseringar till texterna i läroplanerna på blå botten.  

Bildningsnämnden behandlar de utarbetade förslagen vid sina sammanträden enligt följande: 

Svenskspråkiga sektionen 25.9.2019 

Finskspråkiga sektionen 24.9.2019 

Sektionerna ger egna utlåtanden om förslagen. Bildningsnämnden torde godkänna förslagen 23.10.2019. 

 

Sjundeå 26.8.2019 

Bildningsavdelningen / undervisningsväsendet