Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, 1.2.2019 i bruk tagen  nationell databas, som innehåller fakta om aktörer inom småbarnspedagogik, verksamhetsställen, barnen inom småbarnspedagogiken, barnens vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogiken.

Bestämmelser om informationsresursen inom småbarnspedagogiken finns i lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018.

Uppgifter i informationsresursen kan användas I myndigheternas och undervisnings- och kulturministeriets verksamhet, i kommunens egen verksamhet och i forskning om småbarnspedagogik.

Med hjälp av den riksomfattande informationsresursen kan man i fortsättningen få jämförbar och högklassig information bl.a.för myndigheternas bruk. Produktion av data minskar den manuella behandlingen av uppgifter.

För underhållet av informationsresursen för småbarnspedagogiken svarar Utbildningsstyrelsen.

Enligt lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att spara uppgifter om arrangören av småbarnspedagogik och verksamhetsställen samt uppgifter om barnen i  Varda från 1.1.2019. De uppgifter som bör sparas innehåller personuppgifter om barnen i småbarnspedagogik.

De personuppgifter om barn som bör lagras i Varda är:

 • Namn, personsignum, modersmål, hemkommun och kontaktuppgfiter
 • Verksamhetsställe, där barnet är i småbarnspedagogik
 • Inlämningsdatum för ansökan
 • Beslutets eller avtalets begynnelse- och  avslutningsdatum
 • Mängden timmar som hör till rätten till småbarnspedagogik
 • Uppgifter om arrangerande av småbarnspedagogik i skiftesvård
 • Form för annordnandet av småbarnspedagogiken
   

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 • Namn, elevnummer samt personsignum eller motsvarande individuppgift, nationalitet, kön, modersmål och nödvändiga kontaktuppgifter.

Sjundeå kommun har överfört uppgifter från ett operativt informationssystem till det nationell Varda med hjälp av en systemintegration under mars 2019. Till Varda har överförts uppgifter om arrangörer av småbarnspedagogik (Sjundeå kommun) samt uppgifterna om de sjundeåbarn som finns i småbarnspedagogiken (kommunal och privat). Enligt § 72 i lagen om Småbarnspedagogik är förvaringstiden för uppgifterna i denna databas fem år.

Tilläggsuppgifter / dataskyddsbeskrivningen finns här

Uppgifter om personalen och barnens vårdnadshavare lagras i Varda fr o m 1.9.2019

Utbildningsstyrelsen samt kommunen informerar de registrerade om personalens och vårdnadshavarnas uppgifter som bokförts senast under sommaren 2019.

Tilläggsuppgifter om Varda:

 • Information för de registrerade / dataskyddsbeskrivning / hantering av personuppgifter
  Sjundeå kommun behandlar personuppgifter endast till den grad som det behövs för att producera tjänster. Största delen av tjänsterna baserar sig på uppfyllande av skyldighet eller att det är nödvändigt för allmänna bästa eller för användning av offentlig makt. Personuppgifter används i registret efter användingsbehov.

      Tilläggsuppgifter : https://www.sjundea.fi/dataskydd

      Vad är Varda?

      Broschyr https://www.oph.fi/download/193217_vad_ar_varda.pdf

      Redogörelse för dataskyddet
      https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/

      Informationsresursen för småbarnspedagogik Varda  baserar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018):
      https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540