Inom småbarnspedagogiken införs servicesedlar 1.1.2019

24.05.2018 08:19

Kategori:

Ändringar fr.o.m. 1.1.2019:
I Sjundeå kommun
- tas en inkomstrelaterad servicesedel i bruk inom småbarnspedagogiken.
- upphör privatvårdsstödet

 

Bildningsnämnden i Sjundeå har 16.5.2018 § 54 godkänt att man inom småbarnspedagogiken vid sidan om den kommunala småbarnspedagogiken tar i bruk ett servicesedelssystem bland privata serviceproducenter. Servicesedeln tas i bruk i kommunen fr.o.m. 1.1.2019 och berör småbarnspedagogik inom den privata dagvården, privata familjedagvård samt i privat gruppfamiljedagvård både i kommunen och utanför kommungränserna.

Servicesedeln likställs med sådan kommunal småbarnspedagogik som avses i § 11a i lagen om småbarnspedagogik. Ett barn som beviljas en servicesedel kan inte samtidigt vara i kommunal småbarnspedagogik, få hemvårdsstöd (under 3 år) eller privatvårdsstöd.
Ur familjernas synvinkel ökar servicesedeln kommuninvånarnas valfrihet mellan kommunal och privat småbarnspedagogik eftersom klientavgiftens andel i båda alternativen är samma oberoende av familjens inkomstnivå. I servicesedelssystemet har barnen likvärdiga möjligheter till kommunal och privat småbarnspedagogik eftersom den högsta avgiften för småbarnspedagogik är samma både för privat och kommunal småbarnspedagogik efter att servicesedelssystemet införts.

I servicesedelsmodellen beräknas inkomstrelationen enligt samma inkomstgränser som används inom den kommunala småbarnspedagogiken. Inom den privata småbarnspedagogiken i Sjundeå fastställs beloppet på den barnspecifika servicesedeln enligt barnets ålder, antalet syskon/familjens storlek och vårdnadshavarnas bruttoinkomster samt utgående från den vårdtid som fastställts i serviceavtalet mellan familjen och serviceproducenten. Den syskonrabatt som tillämpas inom kommunal småbarnspedagogik gäller också servicesedeln. Syskonrabatten för klientavgifterna i servicesedelsmodellen gäller därtill även familjer, i vilka det andra syskonet är i kommunal småbarnspedagogik. Syskonrabatt berör ändå inte familjer, i vilka det andra syskonet är i småbarnspedagogik med privatvårdsstöd, exempelvis i en annan kommun.

Klienten får ett separat beslut över värdet på servicesedeln. I Sjundeå kommun är Servicesedeln är ett tjänsteinnehavarbeslut.
I servicesedelssystemet övergår valet av serviceproducent till klienten. Efter införandet av servicesedelssystemet ska klienterna fortsättningsvis ansöka om en plats i småbarnspedagogiken direkt av den privata producenten. Den privata serviceproducenten och klienten uppgör serviceavtalet för småbarnspedagogik och en kopia av detta lämnas in till kommunen i samband med servicesedelsansökan. Klienten har inte rätt att kräva en servicesedel, utan kommunen beslutar om ett lämpligt sätt att ordna den service som klienten har behov av. Klienten har rätt att avböja en servicesedel som erbjudits honom/henne och då ska kommunen hänvisa honom/henne till service ordnad på annat sätt.

 

Också efter införandet av servicesedeln inom de privata småbarnspedagogiska tjänsterna, är det alltid kommunen som ansvarar för ordnandet av småbarnspedagogik. Klienterna kan även i fortsättningen ansöka om en plats vid de kommunala verksamhetsenheterna.
Sjundeå kommun svarar även i fortsättningen för ordnandet av den avgiftsfria förskoleundervisningen (4 timmar i dagen) och den kompletterande småbarnspedagogiken i Sjundeå. Förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken kommer inte att ingå i de tjänster som anskaffas med servicesedel.

Införandet av en servicesedel innebär också att en regelbok som fungerar som instruktion för användningen av servicesedlar tas i bruk. I servicesedelsregelboken finns också anvisningar för hur klienter ska ansöka om servicesedel samt villkor för godkännande av producenter till servicesedelsproducenter. En klientfamilj kan ansöka om tjänsten i fråga av sådana privata serviceproducenter i kommunen och utanför kommungränserna som i enlighet med Sjundeås regelbok har godkänts som serviceproducenter och som uppfyller villkoren för godkännandet.
Hyresavtalet för Störsviks kommunala daghemsfastighet går ut i slutet av år 2019. På en tomt mittemot det nuvarande daghemmet inleder en privat serviceproducent byggarbetena för en ny daghemsfastighet så att det nya daghemmet står klart på hösten 2019. Sjundeå kommuns tekniska väsende svarar för försäljningen av den nay daghemstomten.

Avskaffande av privatvårdsstödet i Sjundeå fr.o.m. 1.1.2019

I enlighet med bildningsnämndens beslut 16.5.2018 § 55, upphör privatvårdsstödet fr.o.m. 1.1.2019.
I privatvårdsstödet som betalas via FPA ingår vårdpenningen (som påverkas av barnets rätt till småbarnspedagogik), vårdtillägget (som påverkas av familjens inkomster och barnets rätt till småbarnspedagogik) samt kommuntillägget som betalas i Sjundeå fram till 31.12.2018.

I privatvårdsstödssystemet beaktas inte inkomstuppgifterna och då uppbär producenten samma klientavgift av alla, oberoende av familjens inkomster.

Det lagstadgade hemvårdsstödet som betalas via FPA är inte det samma som privatvårdsstödet. Hemvårdsstödet för barn under 3 år som vårdas hemma förblir som förut.

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiks klientfamiljer samt serviceproducenter både i kommunen och utanför kommungränserna informeras mer detaljerat om införandet av servicesedelssystemet i god tid i början av hösten.

Med samarbetshälsningar,
 Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster

Regelbok (på finska, översättning på kommande)